Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
 • Намалението на производството в консервната промишленост в България през третото тримесечие на 2010 г. е прекъснато и на годишна база е отчетено увеличение със 7%.
 • Продължи увеличението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги. На годишна база прирастът е 11.4%.
 • За деветмесечието производството е на равнището на същия период на 2009 г. При оборота обаче има прираст с 11.8%.
Външна търговия
 • През третото тримесечие на 2010 г. продължи намалението на внесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци, като на годишна база вносът е по-малък с 8.4%,
 • За деветмесечието намалението на годишна база е с 21%.
 • Увеличението на износа на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през третото тримесечие на 2010 г. На годишна база увеличението е с 12.5%.
 • За деветмесечието увеличението на износа на годишна база е с 12.1%.  
 • Прекъсната е тенденцията на намаление на стокообмена с преработени и консервирани плодове и зеленчуци на годишна база. Прирастът през третото тримесечие на 2010 г. е 11.9%.
 • За деветмесечието обаче има намаление с 2.3%.
 • Външнотърговското салдо от стокообмена за деветмесечието е положително, за разлика от деветмесечието на 2009 г., когато е отрицателно.
Продажби на вътрешния пазар
 • През третото тримесечие предприятията от сектора са продали на вътрешния пазар повече само доматено пюре, стерилизирани плодове и зеленчуци, замразени плодове, конфитюри и желета.
 • За деветмесечието увеличение на продадените количества на вътрешния пазар има при същите продукти.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
3.2.    Деветмесечие IX'2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външна търговия
4.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q2'2010
4.2.2.    Деветмесечие IX'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.3.2.    Деветмесечие IX'2010
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3'2010
5.2.    Деветмесечие IX'2010
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора от сектора по брой служители
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от подсектора
6.4.1.    Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.4.2.    Флорина България АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1