Развитие на производството и продажбите на сектор преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Производството на натурални сокове в България продължи тенденцията за значителното увеличение и през второто тримесечие на 2005 г (Q2`2005). Произведени са около 1,8 млн. литра или с 15% повече сокове в сравнение със същия период на предходната година.
  • Възходящото развитие на консервната промишленост продължи и през първото полугодие на 2005 г.
Внос – Износ
  • Увеличението на  вноса на преработени и консервирани зеленчуци и плодове през второто тримесечие на 2005 г. продължи. Прирастът спрямо същия период на 2004 г. е 38%.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. вносът е по-голям с 4,5 хил. тона или с 20%.
  • Тенденцията на намаление на износа на плодови и зеленчукови консерви през второто тримесечие на 2005 г. е по-силно изразена. В сравнение със същия период на 2004 г. износът е по-малък с 9%.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. износът е по-малък с 12%.
Салдо
  • От увеличения внос и намаления износ положителното салдо от стокообмена с преработени и консервирани зеленчуци и плодове в сравнение с първото полугодие на 2004 г. е по-малко с 2,4 млн. EUR или с 18%.
Вътрешен пазар
  • Основната част от натуралните сокове и през второто тримесечие на 2005 г. са продадени на вътрешния пазар. В сравнение със същия период на 2004 г. продажбите са с 20% повече.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. са повече само продажбите на натурални сокове със 17%.
  • Преработените и консервираните зеленчуци са по-малко с 9%, а плодовете – с 19%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос – Износ
1.3.    Салдо
1.4.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Класация на предприятия от Сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
4.2.    Първо полугодие – H1`2005
4.3.    Плодови и зеленчукови сокове
4.4.    Преработени и консервирани зеленчуци
4.5.    Преработени и консервирани плодове
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Износ, внос, салдо
5.1.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
5.1.2.    Първо полугодие – H1`2005
5.2.    Внос
5.2.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
5.2.2.    Първо полугодие – H1`2005
5.2.3.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.4.    Преработени и консервирани плодове
5.2.5.    Плодови и зеленчукови сокове
5.3.    Износ
5.3.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
5.3.2.    Първо полугодие – H1`2005
5.3.3.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.3.4.    Преработени и консервирани плодове
5.3.5.    Плодови и зеленчукови сокове
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Второ тримесечие – Q2`2005
6.2.    Първо полугодие – H1`2005
6.2.1.    Плодови и зеленчукови сокове
6.2.2.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.3.    Преработени и консервирани плодове

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1