Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2018

Основни тенденции

Продукция и оборот

 • Предварителните месечни данни от краткосрочната бизнес статистика на НСИ за 2018 г. показват увеличение с 0.6% на производството в консервната промишленост и с 3.7% увеличение на оборота от продажби на стоки и услуги, спрямо същите месечни данни за 2017 г.
 • Окончателните данни за 2017 г. показват увеличение на обема на продукцията в сектора с 15.1% спрямо 2016 г.  Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2017 г. е 1.34%.
 • Нараства и оборотът от продажба на стоки и услуги – спрямо 2016 г. с 16.9%.
 • Производителността на труда през 2017 г., измерена чрез физическия обем на продукцията, се е увеличила с 9.7% спрямо 2016 г.

Наети лица и заплати

 • Броят на наетите лица в сектора към края на 2017 г. се увеличава с 4.9% спрямо 2016 г. За 2017 г. делът на наетите от общия брой наети в преработващата промишленост е 1.43%.
 • Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства спрямо 2016 г. с 10.6%. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2017 г. е по-ниска с 13.3%.

Чуждестранни преки инвестиции

 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора за 2017 г. са се увеличили с 5.1% в сравнение с 2016 г.
 • Делът на чуждестранните преки инвестиции в сектора от чуждестранните преки инвестиции в хранително-вкусовата промишленост за 2017 г. е 10.9%.

Производство

 • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ за 2018 г. показват намаление при почти всички видове, като най-голямо е намалението при плодовите и зеленчукови сокове – с 25.5%. При преработените и консервирани зеленчуци намалението е с 11.6%, а при преработените и консервирани плодове - с 4.6%. Увеличение от 1% отчита производството на майонеза, сосове и комбинирани подправки.
 • Окончателните годишни данни за 2017 г. показват увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци с 26.3% на годишна база. При плодовите и зеленчукови сокове увеличението на годишна база е с 3.3%. Намаление от 2.5% има при производството на сосове и подправки.

Продажби

 • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ за 2018 г. показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар (от предприятията, включени в извадката) спрямо 2017 г. на майонеза, готови сосове и препарати за сосове; комбинирани подправки“ с 4.8%. При останалите видове има намаление, като при плодовите и зеленчукови сокове намалението е с 22.1%, при преработените и консервирани зеленчуци – с 16%, а при преработените и консервирани плодове – със 7.6%.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители, през 2017 г. намаляват на годишна база с 6.8%. Нарастват общите продажби на преработените и консервирани плодове - спрямо 2016 г. са нараснали с 43.7%. Продажбите на плодови и зеленчукови сокове също се увеличават на годишна база с 3.4%. Нарастват общите продажби на сосове и подправките спрямо 2016 г. с 2.3%.
 • На вътрешния пазар има намаление на продадените от производителите количества преработени и консервирани зеленчуци със 7.3% спрямо 2016 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 69.5% за 2017 г.
 • Повече са продажбите на вътрешния пазар на преработени и консервирани плодове - с 37.4% спрямо 2016 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2017 г. е 43.4%.
 • Нарастване на продажбите на вътрешния пазар има при плодовите и зеленчукови сокове – с 3.5% на годишна база. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите е 83.3% за 2017 г. в количествено изражение.
 • Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече - с 3.7% спрямо 2016 г.  Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 94.1% за 2017 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2018 г. намалява с 4.2% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2013-2018 г. е положително, с тенденция на намаление след 2017 г.
 • Внесените през 2018 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са със 7% повече, а стойностният им обем – с 1.7% повече на годишна база. Делът във вноса на страната за 2018 г. е 0.6%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2013-2018 г.
 • През 2018 г. намалява износът на годишна база – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 25.4% по-малко, а стойностният им обем – с 8.7% по-малко. Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2018 г. е 0.83%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2013 - 2017 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна, като през 2017 г. рентабилността на продажбите намалява с 0.6% на годишна база, а рентабилността на собствения капитал нараства с 5.7%. Нараства и рентабилността на привлечения капитал – с 2.3%.
 • Общата ликвидност на предприятията намалява на годишна база с 9.4%, намалява и бързата ликвидност – на годишна база намалението е с 8.9%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база се увеличава с 3.3%.
 • Коефициентът за финансова стабилност е най-висок през 2016 г. като през 2017 г. има леко намаление на стойността с 1.1%.
Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Продукция и оборот
3.2.    Наети лица и заплати
3.3.    Чуждестранни преки инвестиции
3.4.    Производство
3.5.    Продажби
3.6.    Външна търговия
3.7.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
IV .    ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЕКТОРА
4.1.    Продукция и оборот
4.2.    Производителност на труда
4.3.    Наети лица и заплати
4.4.    Чуждестранни преки инвестиции в сектора
V .    ПРОИЗВОДСТВО
5.1.    Предварителни данни 2018 г.
5.2.    Годишни данни (2013-2017)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Предварителни данни 2018 г.
6.2.    Годишни данни (2013–2017)
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
6.2.4.    Сосове и подправки
VII .    ВНОС - ИЗНОС
7.1.    Външнотърговски баланс
7.2.    Внос
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Плодови и зеленчукови и сокове
7.2.4.    Сосове и подправки
7.3.    Износ
7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2.    Преработени и консервирани плодове
7.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
7.3.4.    Сосове и подправки
7.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
7.4.1.    Външно-търговски баланс
7.4.2.    Внос
7.4.3.    Износ
7.5.    Регионални пазари
7.5.1.    Внос
7.5.2.    Износ
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА
8.1.    Активи и пасиви
8.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, стабилност
8.2.1.    Рентабилност
8.2.2.    Ликвидност
8.2.3.    Задлъжнялост
8.2.4.    Коефициент на финансова стабилност
8.3.    Конкуренция, пазарен дял
8.3.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.3.2.    Водещи предприятия по печалба
8.3.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)
8.3.4.    Водещи предприятия по служители
8.4.    Сертифицирани фирми
8.5.    Членове на GS1
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1