Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2016

Основни тенденции

Продукция и оборот

 • Предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика за 2016 г. показват нарастване на производството в консервната промишленост спрямо 2015 г. с 4.4%, а на оборота от продажби на стоки и услуги с 8.2%
 • Окончателните данни за 2015 г. показват увеличение на обема на продукцията и на оборота от продажба на стоки и услуги с по 3.5% спрямо 2014 г.
 • Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2015 г. е 1.1%.

Заетост и заплати

 • Броят на наетите лица в сектора към края на 2015 г. намалява с 3.8% спрямо 2014 г. Делът им от общия брой наети в преработващата промишленост е 1.27% за 2015 г.
 • Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства с 12.3% спрямо 2014 г.  В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2015 г. е по-ниска с 16.4%.

3.3.    Чуждестранни преки инвестиции

 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора за 2015 г. са се увеличили с 6.2% в сравнение с 2014 г. Делът на чуждестранните преки инвестиции в сектора от инвестициите в хранително-вкусовата промишленост е 13.5%.

Производство

 • През 2015 г. нараства производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България спрямо 2014 г.
 • При производството на консервирани зеленчуци увеличението е с 9.7%, а при преработените и консервирани плодове - с 31.4%.
 • Нараства и производството на плодови и зеленчукови сокове - увеличението е с 6%.
 • Производството на сосове намалява с 5.8%.

Продажби

 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители, се увеличават - в сравнение с 2014 г. увеличението е с 2.3%. Нарастват и общите продажби на преработените и консервирани плодове - спрямо 2014 г. са нараснали със 17.8%. При плодовите и зеленчукови сокове увеличението на общите продажби е с 8.2%.
 • Единствено при сосовете и подправките има намаление на общите продажби - с 5.1%.
 • На вътрешния пазар има увеличение на продадените от производителите количества по всички продуктови групи, с изключение на продажбите на сосове и подправки, при които има намаление с 8.6% спрямо 2014 г.

Външна търговия

 • Продължава да нараства стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци, като през 2016 г. увеличението е с 2.7% спрямо 2015 г. Външнотърговското салдо за периода 2011-2016 г. е положително, с тенденция на нарастване след 2012 г.
 • Внесените в страната през 2016 г. количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 3.2% повече, докато стойностния им обем е с 1.7% по-малко спрямо 2015 г. Делът им във вноса на страната за 2016 г. е 0.7%.
 • Увеличение има и при износа – изнесените количества консервирани и преработени плодове и зеленчуци през 2016 г. са с 26.6% повече, а стойностният им обем – с 6.5% повече спрямо 2015 г. Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2016 г. е 0.96%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” се характеризират с 39% по-висока рентабилност на продажбите и с 2.8% по-нисък коефициент на задлъжнялост за 2015 г.
 • Общата ликвидност на консервните предприятия е по-висока с 10.2% спрямо тези от нефинансовия сектор, докато бързата им ликвидност е с 27.4% по-ниска.
Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Продукция и оборот
3.2.    Заетост и заплати
3.3.    Чуждестранни преки инвестиции
3.4.    Производство
3.5.    Продажби
3.6.    Външна търговия
3.7.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
IV .    ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЕКТОРА
4.1.    Продукция и оборот
4.2.    Заети лица и заплати
4.3.    Производителност на труда
4.4.    Чуждестранни преки инвестиции в сектора
V .    ПРОИЗВОДСТВО
5.1.    Предварителни данни 2016 г.
5.2.    Годишни данни (2011-2015)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Предварителни данни 2016 г.
6.2.    Годишни данни (2011–2015)
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Зеленчукови и плодови сокове
6.2.4.    Сосове и подправки
VII .    ВНОС - ИЗНОС
7.1.    Външнотърговски баланс
7.2.    Внос
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Зеленчукови и плодови сокове
7.2.4.    Сосове
7.3.    Износ
7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2.    Преработени и консервирани плодове
7.3.3.    Зеленчукови и плодови сокове
7.3.4.    Сосове
7.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
7.4.1.    Външно-търговски баланс
7.4.2.    Внос
7.4.3.    Износ
7.5.    Регионални пазари
7.5.1.    Внос 2016 г.
7.5.2.    Износ 2016 г.
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА
8.1.    Активи и пасиви
8.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
8.2.1.    Рентабилност
8.2.2.    Ликвидност
8.2.3.    Задлъжнялост
8.2.4.    Коефициент на финансова стабилност
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Стандарт HACCP
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по печалба
8.6.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)
8.6.4.    Водещи предприятия по служители
8.7.    Публични дружества от сектора
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Закон за храните
10.2.    Закон за малките и средните предприятия
10.3.    Закон за генетично модифицирани организми
10.4.    Подзаконови актове
10.4.1.    Наредба №4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
10.4.2.    Наредба №2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни
10.4.3.    Наредба №3 за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.4.    Наредба №1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните
10.4.5.    Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
10.4.6.    Наредба № 6 за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
10.4.7.    Наредба №11 за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
10.4.8.    Наредба №15 за изискванията към използване на ароматизанти в храните
10.4.9.    Наредба № 8 от 5 май 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
10.4.10.    Наредба за изискванията към бързо замразените храни
10.4.11.    Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)
10.4.12.    Наредба за изисквания към плодови конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
10.4.13.    Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1