Развитие на производството и продажбите на сектор преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • Производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България от 2000 г. се развива с колеблива, но възходяща тенденция.
  • Произведената продукцията през 2004 г. в сравнение с 2000 г. е със 74% повече.
Внос- Износ
  • Тенденцията на увеличаване вноса на консервирани плодове и зеленчуци в България продължи и през 2004 г., когато в сравнение с 2001 г. са внесени 14 672 хил. тона или с 44% повече стоки.
  • През 2004 г. в сравнение с 2003 г. са изнесени 649 тона или 0,7% по-малко стоки. Средната им цена е с 12% по-висока и тенденцията на увеличение на валутата продължава. Прирастът спрямо 2003 г. е 16%.
  • В сравнение с 2001 г. износът е по-голям с 28 738 тона или с 46%.
  • Положителното салдо от стокообмена с преработени и консервирани плодове и зеленчуци непрекъснато расте и през 2004 г. в сравнение с 2001 г. то е с 53% по-голямо.
Вътрешен пазар
  • През 2003 г. производителите са продали на вътрешния пазар над 60% от преработените и консервираните плодове и около 73% от преработените и консервираните зеленчуци.
  • На вътрешния пазар е продадено почти цялото количество на произведените сокове от цитрусови плодове и 87% от соковете от други плодове и зеленчуци.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от Сектора
  • Делът на материалните запаси в брутния оборотен капитал е над 50%, а в паричните средства коефициентът е само 0,0338 за 2002 г. и около 0,0344 за 2003 г. и е много по-нисък от средния за нефинансовите предприятия в страната.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Основни тенденции в Сектора
1.2.1.    Производство
1.2.2.    Внос- Износ
1.2.3.    Вътрешен пазар
1.2.4.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от Сектора
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3.    Сертифицирани фирми по ISO
2.4.    Членове на EAN
2.5.    Най-големи предприятия от Сектора по нетни приходи
III .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
3.1.    Българско законодателство
3.2.    Трудово и осигурително законодателство
3.3.    Данъчно облагане
3.4.    Изисквания към производството и търговията
3.4.1.    Национално законодателство
3.4.2.    Европейско законодателство
3.5.    Въпроси, отговори, мнения
IV .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
V .    ПРОИЗВОДСТВО

5.1.    Дейност на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България.
5.2.    Домашно производство на консерви
VI .    СУРОВИННА БАЗА
6.1.    Производство на зеленчуци
6.1.1.    Заети площи
6.1.2.    Добив
6.2.    Производство на плодове
VII .    ВНОС-ИЗНОС
7.1.    Внос, Износ, Салдо
7.2.    Внос
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
7.2.4.    Внос по страни
7.2.5.    Внос по групи страни
7.3.    Износ
7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2.    Преработени и консервирани плодове
7.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
7.3.4.    Износ по страни
7.4.    Износ по групи страни
7.5.    Изпълнение на квотите за износ
VIII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
IX .    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
X .    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
XI .    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1