Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2019

Основни тенденции

Основни икономически показатели

 • Предварителните месечни данни от краткосрочната бизнес статистика на НСИ за 2019 г. показват увеличение с 2.6% на производството в консервната промишленост и с 5.4% увеличение на оборота от продажби на стоки и услуги, спрямо същите месечни данни за 2018 г.
 • Окончателните данни за 2018 г. показват намаление на оборота от продажба на стоки и услуги спрямо 2017 г. с 0.4%. Намалява и обемът на продукцията в сектора с 1.5%. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2018 г. е 1.26%.
 • Производителността на труда през 2018 г., измерена чрез физическия обем на продукцията, намалява с 1.6% спрямо 2017 г.
 • Броят на наетите лица в сектора през 2018 г. намалява незначително. Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства с 10.3% спрямо 2017 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2018 г. е по-ниска с 13%.
 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора са се увеличили с 10% в сравнение с 2017 г.

Производство

 • През 2019 г. производството на преработените и консервирани зеленчуци нараства с 35%, с близо 10% е увеличението на сосове и подправки, 3.3% на плодови и зеленчукови сокове и около 1% увеличение в производството на преработени и консервирани плодове, показват резултатите от месечно наблюдавани продукти за 2019 г.
 • Продължава тенденцията от последните години на увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци – според окончателните годишни данни за 2018 г. увеличението на годишна база е с 8%. При производството на плодови и зеленчукови сокове увеличението е с 12% на годишна база, а производството на сосове и подправки се увеличава с 6.7%.

Продажби

 • Увеличават се продажбите на вътрешния пазар - резултатите за месечно наблюдаваните продукти през 2019 г., показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар от предприятията, включени в месечното наблюдение, на преработени и консервирани зеленчуци със 17.8%, близо 10% увеличение в продажбите на сосове и подправки, 7% на плодови и зеленчукови сокове и 3.1% на преработени и консервирани плодове.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2018 г., на годишна база, намаляват с 1.2%, показват окончателните годишни данни. Делът на преработените и консервирани плодове в стойностната структура на продажбите е най-голям – 60.3%. На годишна база продажбите им намаляват с около 1%, докато продажбите на консервирани зеленчуци нарастват с 8.3%. Продажбите на плодови и зеленчукови сокове също нарастват на годишна база с 2%. Макар и незначително, с 0.4%, се увеличават и продажбите на сосове и подправки.
 • На вътрешния пазар има намаление на продадените от производителите количества преработени и консервирани зеленчуци с 8.4% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 58.8% за 2018 г.
 • Продажбите на вътрешния пазар на преработени и консервирани плодове бележат спад с 9.2% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2018 г. е 39.6%.
 • Нарастване на продажбите на вътрешния пазар има при плодовите и зеленчукови сокове– с 2.5% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 83.7% за 2018 г.
 • Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече - с 3.5% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 97% за 2018 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2019 г. нараства с 11.7% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2014-2019 г. е положително.
 • Внесените през 2019 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 1.6% повече, а стойностният им обем – с 10% повече на годишна база.
 • Делът във вноса на страната за 2019 г. е 0.7%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2014-2019 г.
 • През 2019 г. има увеличение на износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са два пъти повече спрямо 2018 г., а стойностният им обем – с 13% повече.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2019 г. е 0.89%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2014 - 2018 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна, като през 2018 г. рентабилността на продажбите намалява с 12% на годишна база, рентабилността на собствения капитал – с 18.6%, а на привлечения капитал – с 15.4%.
 • Общата ликвидност на предприятията нараства на годишна база с 1.5%, а бързата ликвидност – с 5%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база намалява с 3.7%.
Съдържание

I .    Икономически перспективи пред ЕС-28 и Еврозоната
II .    Основни макроикономически показатели
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    Основни тенденции в консервната промишленост
3.1.    Основни икономически показатели
3.2.    Производство
3.3.    Продажби
3.4.    Външна търговия
3.5.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
IV .    Основни икономически показатели в сектора
V .    Производство
5.1.    Предварителни данни 2019 г.
5.2.    Годишни данни (2014-2018)
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
5.2.4.    Сосове и подправки
VI .    Продажби на производителите
6.1.    Предварителни данни 2019 г.
6.2.    Годишни данни (2014–2018)
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
6.2.4.    Сосове и подправки
VII .    Внос - Износ
7.1.    Външнотърговски баланс
7.2.    Внос
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Плодови и зеленчукови и сокове
7.2.4.    Сосове и подправки
7.3.    Износ
7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2.    Преработени и консервирани плодове
7.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
7.3.4.    Сосове и подправки
7.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
7.4.1.    Външно-търговски баланс
7.4.2.    Внос
7.4.3.    Износ
7.5.    Регионални пазари
7.5.1.    Внос
7.5.2.    Износ
VIII .    Предприятия от сектора
8.1.    Активи и пасиви
8.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, стабилност
8.3.    Конкуренция, пазарен дял
8.3.1.    Водещи предприятия по общо приходи
8.3.2.    Водещи предприятия по печалба
8.3.3.    Водещи предприятия по служители
8.4.    Сертифицирани фирми
8.5.    Членове на GS1
IX .    Дружества – Дайджест
X .    Нормативна уредба в сектора
XI .    Приложения
XII .    Индекс на таблиците и графиките

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1