Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
  • През 2009 г. отново има намаление на производството в консервната промишленост на България е намаляла със 7.1%. в сравнение с 2008 г. Спрямо 2005 г. обаче има увеличение с 11.2%.
  • По предварителни данни, през 2010 г. отново има увеличение на производството на консервната промишленост. В сравнение с 2009 г. производството е по-голямо с 4.2%, а оборотът – с 16.5%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2010 г. В сравнение с 2006 г. увеличението е 60.3%, а спрямо 2009 г. – 2.5%.
  • През 2010 г. тенденцията на увеличение на вноса е прекъсната. Спрямо 2009 г. намалението на внесените количества е с 19.1%, а на стойностния обем – с 11.3%.
  • През 2010 г. износът на консервната промишленост продължи да се увеличава. Спрямо 2009 г. изнесените количества са по-големи с 10.7%, а стойностния обем – с 14.7%.
Вътрешен пазар
  • През 2009 година за продажби на вътрешния пазар са предоставени: 91 хил. тона консервирани зеленчуци, 75 хил. тона консервирани плодове, 48.8 млн. литра сокове и 19.9 хил. тона сосове.
Заетост и заплати
  • Спрямо 2005 г. работещите в този подсектор на промишлеността през 2010г. са по-малко със 7.9%.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е 2.2 по-голяма в сравнение с 2005 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2009 в сравнение с 2008 г. тя е нараснала с 4.6%.
Финансови показатели на предприятията от подсектора
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, общата ликвидност е по-ниска с 3%, а задлъжнялостта - 67% по-голяма. Рентабилността на продажбите на нефинансовите предприятия е положителна.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Финансови показатели на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни (2005-2009)
4.2.2.    Предварителни данни 2010 г.
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.1.2.    Годишни данни (2006 – 2010)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.2.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
5.5.    Регионални пазари
5.5.1.    Внос (2010)
5.5.2.    Износ (2010)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005–2009)
6.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2.    Преработени и консервирани плодове
6.1.3.    Сокове
6.1.4.    Сосове
6.2.    Предварителни данни (2010)
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2010
6.2.2.    Годишни данни (2010)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Сертификат HACCP
8.5.    Сертификати IFS
8.6.    Членове на GS1
8.7.    Конкуренция, пазарен дял
8.7.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.7.2.    Водещи предприятия по служители
8.8.    Публични дружества от подсектора
8.8.1.    Флорина България ЕАД
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Закон за храните
10.2.    Закон за генетично модифицирани организми
10.3.    Подзаконови актове
10.3.1.    Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
10.3.2.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
10.3.3.    Наредба№ 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
10.3.4.    Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните
10.3.5.    Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.3.6.    Наредба № 31 от 29 юли 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните
10.3.7.    Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
10.3.8.    Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
10.3.9.    Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
10.3.10.    Наредба за изискванията към бързо замразените храни
10.3.11.    Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1