Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството в консервната промишленост на България през 2008 г. е прекъсната. В сравнение с 2007 г. (по съпоставими цени) тя е по-малко с 10.1%.
  • По предварителни данни, тенденцията на намаление на производството продължи и през 2009 г., като производството е по-малко с около 34%, а оборотът - с 22%.
Външна търговия
  • Външнотърговският стокообмен на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи да се увеличава и през 2009 г. Увеличението идва основно от износа. В сравнение с 2005 г. увеличението е 70.2%, а спрямо 2008 г. - 4.9%.
  • През 2009 г. тенденцията на увеличение на вноса продължи. Спрямо 2008 г. увеличението е 4.7%, а спрямо 2005 г. - 2.3 пъти.
  • Консервната промишленост е един от малкото отрасли, в които през 2009 г. има увеличение на износа. Спрямо 2008 г. стойностният обем е по-голям със 7.5%.
Вътрешен пазар
  • През 2008 година за продажби на вътрешния пазар са предоставени 190 хил. тона консерви и сокове, около 56% от количествата са от внос, а 44% - от консервните предприятия. В сравнение с 2005 г. предоставените количества за продажба на вътрешния пазар са с 29% по-големи. Прирастът на количествата от внос е 61%, а на предоставените от консервните предприятия – 4%.
3.4.    Заетост и заплати
  • През 2008 година спрямо 2005 г. заетите в подсектора са по-малко с 6.6%.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-голяма със 73.2% в сравнение с 2005 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2008 в сравнение с 2007 г. тя е нараснала с 6.3%.
3.5.    Финансови показатели на предприятията от подсектора
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, рентабилността на  продажбите е по-ниска с 5.93 пункта през 2008 година, общата ликвидност е по-висока с 2%, а задлъжнялостта е 2 пъти по-голяма.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Финансови показатели на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни  (2005-2008)
4.2.2.    Предварителни данни 2009 г.
V .    СУРОВИННА БАЗА
5.1.    Площи, добиви и производство на зеленчуци
5.2.    Площи, добиви и производство на плодове
VI .    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Външнотърговски баланс
6.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
6.1.2.    Годишни данни (2005 – 2009)
6.2.    Внос
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
6.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
6.3.    Износ
6.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
6.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос (2009)
6.4.2.    Износ (2009)
VII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
7.1.    Годишни данни (2005–2008)
7.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.1.2.    Преработени и консервирани плодове
7.1.3.    Сокове
7.2.    Годишни данни (2009)
7.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008-2009)
7.2.2.    Годишни данни (2009)
VIII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
8.1.    Наети лица
8.2.    Средна месечна заплата
8.3.    Производителност на труда
IX .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
9.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
9.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
9.2.1.    Активи и пасиви
9.2.2.    Рентабилност
9.2.3.    Ликвидност
9.2.4.    Задлъжнялост
9.3.    Сертифицирани фирми по ISO
9.4.    Сертификат HACCP
9.5.    Членове на GS1
9.6.    Конкуренция, пазарен дял
9.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
9.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
9.7.    Публични дружества от подсектора
9.7.1.    Флорина България АД
X .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
XI .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
11.1.    Закон за храните
11.2.    Закон за малките и средните предприятия
11.3.    Подзаконови актове
11.3.1.    Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
11.3.2.    Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
11.3.3.    Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
11.3.4.    Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
11.3.5.    Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
XII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XIII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1