Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Растежът на производството на консервната промишленост в България, започнал от 2003 г., е прекъснат.
  • Производството през 2005 г. е 175 хил. тона, като спадът спрямо предходната година е с 15.9 хил. тона или с 8.3%.
  • През 2006 г. има по-голямо производство на други зеленчуци и зеленчукови смеси, консервирани без оцет, незамразени, доматено пюре и консерви с оцет или с оцетна киселина.
Внос
  • Тенденцията на увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2006 г. През 2006 г.  вносът спрямо 2001 г. е по-голям с 37 хил. тона или 2.1. Прирастът в сравнение с 2005 г. е 6.9 хил. тона или 10.9%.
Износ
  • През 2006 г. продължава увеличението на износа на преработени и консервирани плодове и зеленчуци. Прирастът спрямо 2001 г. е 31.5 хил. тона или 51%, а спрямо 2005 г. – с 5.8 хил. тона или 6.5%.
  • През 2006 г. средната цена в сравнение с 2001 г. е по-висока с 21%. Спрямо 2005 г. почти няма изменение.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо от търговия с преработени и консервирани плодове и зеленчуци е положително. Спрямо най-високото си постижение (2004 г.), през 2006 г. има спад с 3.2 млн. EUR или с 5.2%.
Вътрешен пазар
  • През 2006 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества замразени плодове и други зеленчуци и смеси от зеленчуци, консервирани без оцет, незамразени.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Външнотърговско салдо
2.5.    Вътрешен пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Продукция
3.2.    Производство на основни продукти
3.2.1.    Годишни данни (2001-2005)
3.2.2.    Годишни данни (2006)
IV .    СУРОВИНИ
4.1.    Производство на зеленчуци
4.1.1.    Заети площи
4.1.2.    Производство на зеленчуци (реколта 2006)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Сокове
5.3.    Износ
5.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.3.2.    Преработени и консервирани плодове
5.3.3.    Сокове
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2001–2005)
6.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2.    Преработени и консервирани плодове
6.1.3.    Сокове
6.2.    Годишни данни (2006)
VII .    ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
7.3.    Дейност на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България
7.4.    Сертифицирани фирми по ISO
7.5.    Членове на GS1
7.6.    Конкуренция, пазарен дял
7.7.    Публични дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Наредба за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни
9.2.    Наредба за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
9.3.    Наредба за изискванията към използване на добавки в храните
9.4.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
9.5.    Наредба за изискванията към използване на ароматизанти в храните
9.6.    Наредба за изискванията към бързо замразените храни
X .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ
10.1.    Световна търговия с преработени и консервирани плодове и зеленчуци
10.2.    Световна търговия с плодови и зеленчукови сокове
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1