Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2011

Основни тенденции
Производство
  • Намалението на производството в консервната промишленост продължи и през 2010 г. Произведената продукция в сравнение с 2009 г. е по-малкa с 1.3%, а спрямо 2006 г. - с 2.8%.
  • Предварителните данни за 2011 г. показват, че има увеличение на производството. В сравнение с 2010 г. то е по-голямо с 0.7%. Оборотът от продажба на стоки и услуги обаче е по-малък с 1.1%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2011 г. В сравнение с 2007 г. увеличението е 27.3%, а спрямо 2010 г. - 3.5%.
  • През 2011 г. отново има увеличение на вноса след прекъсването през 2010 г. Спрямо 2010 г. прирастът на внесените количества е с 8.1%, а на стойностния обем – с 12.4%.
  • Тенденцията на увеличение при износа е прекъсната. Спрямо 2010 г. изнесените количества са по-малко с 5.6%, а в стойностно изражение, респективно с 3.2%.
Вътрешен пазар
  • Общите продажби на производителите на консервирани плодове и зеленчуци през 2010 г. намаляват с 6.5% спрямо 2007 г., но спрямо 2009 г. нарастват с 4.4%.
  • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2011 г. показват намаление с 10% спрямо 2010 г. и с 3.9% спрямо 2006 г.
Заетост и заплати
  • Спрямо 2010 г. работещите в този подсектор на хранителната промишленост през 2011 г. са повече с 13.9%.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-малка с 2.5% в сравнение с 2010 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2010 в сравнение с 2009 г. тя е нараснала с 0.3%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.2.    Годишни данни (2011)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни (2006-2010)
4.2.2.    Предварителни данни 2011 г.
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2011)
5.1.2.    Годишни данни (2007 – 2011)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2011)
5.2.2.    Годишни данни (2007-2011)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2011)
5.3.2.    Годишни данни (2007-2011)
5.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
5.5.    Регионални пазари
5.5.1.    Внос (2010)
5.5.2.    Износ (2010)
VI .    ПРОДАЖБИ
6.1.    Годишни данни (2006–2010)
6.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2.    Преработени и консервирани плодове
6.1.3.    Сокове
6.1.4.    Сосове
6.2.    Предварителни данни (2011)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Сертификат HACCP
8.5.    Сертификати IFS
8.6.    Членове на GS1
8.7.    Конкуренция, пазарен дял
8.7.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.7.2.    Водещи предприятия по служители
8.8.    Публични дружества от подсектора
8.8.1.    Флорина България ЕАД
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Закон за храните
10.2.    Закон за малките и средните предприятия
10.3.    Закон за генетично модифицирани организми
10.4.    Подзаконови актове
10.4.1.    Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
10.4.2.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
10.4.3.    Наредба№ 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
10.4.4.    Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните
10.4.5.    Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.6.    Наредба № 31 от 29 юли 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните
10.4.7.    Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
10.4.8.    Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
10.4.9.    Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
10.4.10    Наредба за изискванията към бързо замразените храни
10.4.11    Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
10.4.12    Наредба № 6 от 12 март 2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
10.4.13    Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
10.4.14    Наредба за изискванията към напитките от плодове
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1