Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2020

Основни тенденции

Основни икономически показатели

 • Обемът на промишленото производство в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” през 2020 г., на база предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика, показват намаление с 0.3% спрямо 2019 г. Оборотът от продажби на стоки и услуги в сектора обаче нараства с 2.5%.
 • Окончателните данни за 2019 г. показват увеличение с 4.8% на обема на произведената продукция в сектора спрямо 2018 г. и намаление с 0.6% на годишния оборот от продажба на стоки и услуги, по текущи цени. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2019 г. е 1.26%.
 • Производителността на труда през 2019 г., измерена чрез физическия обем на продукцията, нараства с 8.4% спрямо 2018 г.
 • Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в сектора през 2019 г. намалява с 3.3%, а средната месечна заплата на работещите в сектора нараства с 11.2% спрямо 2018 г. В сравнение с преработващата промишленост на страната, делът на наетите лица от консервната промишленост през 2019 г. е 1.4%, а средната месечна заплата в сектора е по-ниска с 12.1%.
 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора са се увеличили с 1.8% в сравнение с 2018 г., а делът им от преките чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост, е 2%.

Производство

 • През 2020 г. производството на преработени и консервирани зеленчуци нараства с 1.6%, с 14% нараства производството на преработени и консервирани плодове и с 3.2% е нарастването в производството на сосове и подправки, показват резултатите от месечно наблюдавани продукти за 2020 г.
 • Тенденцията от последните години на увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава – увеличението на годишна база е с 4.1%, според окончателните годишни данни за 2019 г. При производството на плодови и зеленчукови сокове и на сосове и подправки обаче има намаление на годишна база - със 7.4% при соковете и с 4.6% при сосове и подправки.

Продажби

 • Увеличават се продажбите на вътрешния пазар - резултатите за месечно наблюдаваните продукти през 2020 г. показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар от предприятията, включени в месечното наблюдение, с близо 18% на преработени и консервирани плодове, с 8.1% на преработени и консервирани зеленчуци, с 3.7% увеличение в продажбите на сосове и подправки и с 2.1% на плодови и зеленчукови сокове.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2019 г., намаляват с 6.1%, на годишна база, показват окончателните годишни данни. Стойността на продажбите им също намалява – с 5.8%. Намаляват продажбите на всички продукти в групата, като най-голямо намаление в общите продажби на производителите се наблюдава при сушените зеленчуци – с 42.6%. В структурата на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от продадените количества заемат консервираните без оцет или оцетна киселина зеленчуци – с дял от 58.4%. На вътрешния пазар през 2019 г. производителите са продали с 5.8% повече количества преработени и консервирани зеленчуци. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите е 66.2% за 2019 г. в количествено изражение, при 58.8% за 2018 г.
 • Общите продажби на преработени и консервирани плодове, реализирани от българските производители през 2019 г., показват нарастване на годишна база в количествено изражение с 5.7%, а в стойностно – с 5.2%. В структурата на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от продадените количества заемат черупковите плодове, фъстъци и други ядки и семена – с дял от 76.2%. Спрямо 2018 г. продадените на вътрешния пазар количества преработени и консервирани плодове бележат ръст от 27.1%. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2019 г. е 47.6%, при 39.6% за 2018 г.
 • През 2019 г. производителите на плодови и зеленчукови сокове са продали с 2.6% по-малко количества спрямо 2018 г., но стойността на общите им продажби нараства с 2.4%. В структурата на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от продадените количества имат сокове и смеси от други плодове и зеленчуци – с дял от 56%. Делът на продажбите на вътрешния пазар на плодови и зеленчукови сокове от общите продажби на производителите е 75.1% за 2019 г. в количествено изражение, при 83.7% за 2018 г. Спрямо 2018 г. реализираните на вътрешния пазар плодови и зеленчукови сокове са намалели с 12.5%.
 • Намаляват и общите продажби на сосове и подправки – през 2019 г. производителите са продали с 1.6% по-малко количества на годишна база, а стойностният обем на продажбите им намалява с 0.9%. На вътрешния пазар през 2019 г. производителите са продали сосове и подправки с 4.7% по-малко спрямо 2018 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 94% за 2019 г., при 97% за 2018 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2020 г. нараства с 1.9% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2015-2020 г. е положително.
 • Внесените през 2020 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 5% повече на годишна база, а стойностният им обем се увеличава с 19%.
 • Делът във вноса на страната за 2020 г. е 0.8%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2015-2020 г.
 • През 2020 г. има спад на износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с близо 62% по-малко от 2019 г., а стойностният им обем намалява с 3.8%.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2020 г. е 0.92%, а за 2019 г. е 0.89%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2015 - 2019 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна и през 2019 г. нараства на годишна база – рентабилността на продажбите нараства с 30%, на собствения капитал – с 21.3% и на привлечения капитал – с 26.4%.
 • Нараства и ликвидността на предприятията – общата ликвидност на годишна база нараства с 11%, а бързата ликвидност – с 9.8%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база намалява с 4.1%.
 • В периода 2015 – 2019 г. коефициентът на финансова стабилност е най-висок през 2019 г.
Съдържание

I .    Икономически перспективи пред ЕС и Еврозоната
II .    Основни макроикономически показатели
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Оборот в търговията
2.4.    Външна търговия
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    Основни тенденции в консервната промишленост
3.1.    Основни икономически показатели
3.2.    Производство
3.3.    Продажби
3.4.    Външна търговия
3.5.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
IV .    Основни икономически показатели в сектора
V .    Производство
5.1.    Предварителни данни 2020 г.
5.2.    Годишни данни (2015-2019)
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
5.2.4.    Сосове и подправки
VI .    Продажби на производителите
6.1.    Предварителни данни 2020 г.
6.2.    Годишни данни (2015–2019)
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
6.2.4.    Сосове и подправки
VII .    Внос - Износ
7.1.    Външнотърговски баланс
7.2.    Внос
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Плодови и зеленчукови и сокове
7.2.4.    Сосове и подправки
7.3.    Износ
7.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.3.2.    Преработени и консервирани плодове
7.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
7.3.4.    Сосове и подправки
7.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
7.4.1.    Външно-търговски баланс
7.4.2.    Внос
7.4.3.    Износ
7.5.    Регионални пазари
7.5.1.    Внос
7.5.2.    Износ
VIII .    Предприятия от сектора
8.1.    Активи и пасиви
8.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, стабилност
8.3.    Конкуренция, пазарен дял
8.3.1.    Водещи предприятия по общо приходи
8.3.2.    Водещи предприятия по печалба
8.3.3.    Водещи предприятия по служители
8.4.    Сертифицирани фирми
IX .    Дружества – Дайджест
X .    Нормативна уредба в сектора
XI .    Приложения
XII .    Индекс на таблиците и графиките

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1