Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството на козметични изделия в България през 2004 г. е още по-силно изразена. Произведени са близо 35,1 хил тона, които в сравнение с 2001 г. са с 8,5 хил. тона или с 20% по-малко.
  • Голямо е намалението на производството на пасти за зъби. Спрямо 2001 г. то е по-малко с 14,6 хил. тона или близо 3 пъти.
Внос- Износ
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти през 2005 г. е най-силно изразена. Внесени са 14 хил. тона, на стойност 75,7 млн. EUR. В сравнение с 2001 г. прирастът е 50%. Делът в общия внос на страната е 0,52%.
  • След значителното намаление през 2004 г. През 2005 г. вносът е по-голям, но увеличението спрямо 2004 г. е малко (3,3% за количествата и 2,6% за валутата) и тенденцията на намаление спрямо 2001 г. продължава. Спадът за количествата е с 18%, а за валутата – 26%.
  • Стокообменът с козметични продукти в България през 2005 г. достигна почти 130 млн. EUR, което в сравнение с 2001 г. е ръст с 7,4 млн. EUR или със 6%.
  • След 2003 г. салдото от стокообмена е отрицателно. Съществено нарасна вносът на готови козметични продукти, парфюми и препарати за бръснене. Много голямо е намалението (с близо 90% спрямо 2001 г.) на положителното салдо от стокообмена с пасти за зъби.
Вътрешен пазар
  • Разчетите за предоставените количества козметични продукти от местно производство и внос за продажби на вътрешния пазар показват, че през 2004 г. в сравнение с 2001 г. продажбите са повече.

Съдържание
I . Основни тенденции
1.1. Основни макроикономически показатели (2000-2005)
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1. Производство
1.2.2. Внос- Износ
1.2.3. Вътрешен пазар
II . Предприятията от сектора
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Членове на EAN
2.5 Публични дружества от отрасъла
2.6 Водещи предприятия
III . Нормативна уредба в сектора
3.1. Българско законодателство
3.1.1. Наредба за изискванията към козметичните продукти
3.1.2. Трудово и осигурително законодателство
3.1.3. Данъчно облагане
3.1.4. Изисквания към производствените сгради и производството
3.1.5. Безопасност на труда
3.2. Европейско законодателство
3.3. Въпроси, отговори, мнения
3.3.1. Какво означава „козметичен препарат”
3.3.2. Контрол и информация с цел насърчаване производство на безопасни продукти
3.3.3. Какво представляват така наречените „естествени" продукти?
IV . Дружества – дайджест
V . Производство

5.1. Производство (2001 – 2004 )
5.2. Производство (2005)
VI . Салдо
VII . Внос
7.1. Парфюми и тоалетни води
7.2. Готови козметични продукти
7.3. Препарати за поддържане на коса
7.4. Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
7.5. Препарати за бръснене, дезодоранти други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
7.6. Внос по пазари
VIII . Износ
8.1. Парфюми и тоалетни води
8.2. Готови козметични продукти
8.3. Препарати за поддържане на косата
8.4. Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
8.5. Препарати за бръснене
8.6. Износ по пазари
IX . Вътрешен пазар
9.1. 2001 – 2004 г.
9.1.1. Готови козметични продукти
9.1.2. Шампоани
9.1.3. Препарати за поддържане на косата
9.1.4. Пасти за зъби
9.1.5. Препарати за бръснене
9.2. 2005 г.


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1