Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2021

Основни тенденции

Производство

  • През 2020 г. производството на препарати за поддържане на косата в България на годишна база намалява с 19.3%, а спрямо 2016 г. има нарастване с 1.4%. Производството на шампоани в разглеждания период е най-голямо през 2018 г. Произведените през 2020 г. количества са с 4.1% по-малко спрямо 2019 г., а спрямо 2016 г. намалението е с 13.8%. При лосионите намалението на годишна база е с 27.9%, докато спрямо 2016 г. има увеличение с 16.8%.
  • При пастата за зъби намалението е с 4.2% на годишна база, а спрямо 2016 г. - с 8.9%. Препаратите за хигиена на устната кухина или зъбите обаче имат нарастване на производството през целия период, като произведените през 2020 г. количества са близо два пъти повече спрямо 2019 г. и три пъти повече спрямо 2016 г.
  • Произведените количества тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати през 2020 г. са два пъти повече спрямо 2016 г. Спрямо 2019 г. производството също е в пъти повече, но част от продуктите в групата през 2019 г. са обявени за конфиденциални от НСИ.
  • Предварителните данни от месечното наблюдение за производството през 2021 г. показват намаление с 3.4% на произведените шампоани и с 1% при пастите за зъби спрямо същите месечни данни за 2020 г.

Продажби

  • Нарастват продадените количества на препарати за устна хигиена – продадените през 2020 г. количества на годишна база са с 80% повече, а спрямо 2016 г. – увеличението е три пъти. Продажбите на продуктите от групата „тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати“ също нарастват - с 35.7% на годишна база и два пъти повече спрямо 2016 г. На годишна база с 3.1% се увеличават и продадените количества лосиони и други препарати за поддържане на косата. Спрямо 2016 г. продадените количества са с 18.9% повече.
  • Продажбите на шампоани обаче намаляват - на годишна база намалението в продадените количества е със 7.6%, а спрямо 2016 г. - с 13.9%. Намаляват и продажбите на пастите за зъби – през 2020 г. са продадени с 2.6% по-малко спрямо 2019 г. и с 6.3% спрямо 2016 г.
  • Предварителните данни от месечното наблюдение за 2021 г. показват намаление на продажбите на производителите на вътрешния пазар на шампоани с 0.3%, а на пасти за зъби – намалението е с 4%.

Внос - Износ

  • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2021 г. нараства с 9.8% на годишна база, и с 38.1% спрямо 2016 г. Външнотърговското салдо продължава да е отрицателно – спрямо 2020 г. намалението е 2.4 пъти, а спрямо 2016 г. – с 30.2%.
  • През 2021 г. има нарастване на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България с 2.7% спрямо 2020 г., а спрямо 2016 г. увеличението е 7.3%. В продуктовата структура на вноса най-голям е делът на препарати за поддържане на косата – 28.9%. Стойностният обем на внесените през 2021 г. парфюмерийни и козметични продукти е с 13.5% повече в сравнение с 2020 г. Делът във вноса на страната през 2020 г. е 0.86% срещу 0.97% през 2020 г.
  • През 2021 г. увеличението на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България е прекъснато. Изнесените количества продукти са с 1.1% по-малко на годишна база. В сравнение с 2016 г. има прирастът с 34.3%. В продуктовата структура на изнесените през 2021 г. количества най-голям дял имат „препаратите за бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, други“ – 39.1% от износа на парфюмерийни и козметични продукти. В сравнение с 2020 г. има увеличение на стойностния обем с 5.9%, а спрямо 2016 г. – увеличението е с 47.8%. Делът от общия износ на страната за 2021 г. представлява 0.86%, а за 2020 г. този дял е 1.01%.
Съдържание

I.    Икономически перспективи пред ЕС и Еврозоната
II.    Основни макроикономически показатели
2.1.    Четвърто тримесечие
2.2.    Годишни данни
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Оборот в търговията
2.2.4.    Външна търговия
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    Основни тенденции в сектора
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
IV.    Производство
4.1.    Годишни данни (2016-2020)
4.2.    Предварителни данни (2021)
V.    Продажби на производителите
5.1.    Годишни данни (2016-2020)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2021)
VI.    Внос - Износ
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    Етерични масла
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2016-2020)
7.1.2.    Предварителни данни (2021)
7.2.    Продажби на производителите
7.2.1.    Общи продажби (2016-2020)
7.2.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.3.    Внос – Износ
7.3.1.    Внос
7.3.2.    Износ
VIII.    Предприятията от подсектора
8.1.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти“
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла“
8.3.    Сертификати по ISO
8.4.    Конкуренция, пазарен дял
8.4.1.    Водещи предприятия по общо приходи
8.4.2.    Водещи предприятия по печалба
8.4.3.    Водещи предприятия по активи
8.4.4.    Водещи предприятия по наети лица
8.5.    Публични дружества от сектора
8.5.1.    Арома АД
8.5.2.    Българска роза АД
8.5.3.    Лавена АД
IX.    Дружества – дайджест
X.    Нормативна уредба в подсектора
10.1.    Европейско законодателство и решения на ЕК
10.2.    Закони и наредби
XI.    Приложения
XII.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1