Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2015

Основни тенденции

Производство

 • Производството на козметични продукти в България нараства през 2014 г., с изключение на препаратите за поддържане на косата. Намалява и производството на парфюми и тоалетни води.
 • Окончателните данни показват нарастване спрямо 2013 г. на произведените тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня – с 14%. Нарастване има и при производството на препарати за хигиена на устната кухина или зъбите (с изключение на пастата за зъби) – с 21.5%. Производството на паста за зъби се увеличава с 84.2%.
 • Намаление на производството спрямо 2013 г. има при препаратите за поддържане на косата – при шампоаните с 12.4%, при лосиони и други препарати за поддържане на косата с 22%. Намалява и производството на парфюми и тоалетни води с 3.7%.
 • Предварителните данни за производството през 2015 г. показват увеличение с 9.5% на произведените количества шампоани и увеличение приблизително два пъти на произведените количества паста за зъби спрямо 2014 г.

Продажби

 • Общите продажби на производителите на парфюми и тоалетни води намаляват с 8.5% в сравнение с 2013 г. Намаляват и продажбите на препарати за поддържане на косата – при шампоаните с 13%, а при лосионите – с 18.3%.
 • При останалите продукти има увеличение на общите продажби, като най-голямо е при пастата за зъби – с 65.5%.
 • Спрямо 2013 г. на вътрешния пазар се увеличават продажбите само на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня – с 5%.
 • При останалите продукти има намаление на продажбите на вътрешния пазар – парфюми с 21%, тоалетни води с 16%, шампоани с 6%, лосиони с 13.8%, паста за зъби с 21.7%.
 • Предварителните данни за 2015 г. показват намаление на продажбите на производителите на вътрешния пазар на шампоани с 6.8%, докато при пастата за зъби има увеличение с 22.3%.

Внос - Износ

 • Продължава нарастването на стокообмена с парфюмерийни и козметични продукти в България. През 2015 г. нарастването спрямо 2014 г. е с 15.2%. Външнотърговското салдо е отрицателно за целия период, като се увеличава с 19% в сравнение с 2014 г.
 • Спрямо 2014 г. вносът е по-голям с 46% в количествено изражение, а в стойностно изражение има увеличение с 15.7%. Делът във вноса на страната през 2015 г. е 0.85%, срещу 0.74% през 2014 г.
 • През 2015 г. изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България се увеличават с 32.6% спрямо 2014 г., а стойностният обем е по-голям с 14.5%.
 • Делът на изнесените парфюмерийни и козметични продукти представлява 0.71% от общия износ на страната за 2015 г.

Финансови показатели

 • В сравнение с нефинансовите предприятия, рентабилността на продажбите на козметичните предприятия е 4 пъти по-голяма, а на предприятията, произвеждащи етерични масла – 5 пъти по-висока.
 • Общата ликвидност на козметичните предприятия е 1.7 пъти по-висока в сравнение с нефинансовите предприятия, а на предприятията, произвеждащи етерични масла - 1.2 пъти по-висока.
 • В сравнение с нефинансовите предприятия, коефициентът на задлъжнялост на козметичните предприятия е по-малък 3.3 пъти, а на предприятията, произвеждащи етерични масла – с 56% по-малък.
Съдържание

I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2015)
2.2.    Годишни данни (2015)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2010-2014)
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Шампоани
4.1.3.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Пасти за зъби
4.1.5.    Препарати за хигиена на устната кухина или зъбите
4.1.6.    Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.2.    Предварителни данни (2015)
V.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Годишни данни (2010-2014)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2015)
VI.    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2010-2014)
7.1.2.    Предварителни данни (2015)
7.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.2.1.    Окончателни данни (2010-2014)
7.2.2.    Предварителни данни (2015)
7.3.    Внос
7.4.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Активи и пасиви
8.3.2.    Рентабилност
8.3.3.    Ликвидност
8.3.4.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.1.    Водещи предприятия по печалба
8.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни активи
8.6.3.    Водещи предприятия по наети лица
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Българска роза АД
8.7.3.    Лавена АД
8.7.4.    Българска роза Пловдив АД (в ликвидация)
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА

10.1.    Регламенти
10.1.1.    Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 30.11.2009 г. относно козметичните продукти
10.1.2.    Регламент (ЕС) № 358/2014 за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
10.1.3.    Регламент (ЕС)№1004/2014 за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
10.1.4.    Регламент (ЕС) № 1003/2014 на Комисията от 18 септември 2014 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
10.1.5.    Регламент (ЕС) № 866/2014 на Комисията от 8 август 2014 година за изменение на приложения III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
10.1.6.    Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ)
10.1.7.    Регламент относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти
10.2.    Закони
10.2.1.    Закон за здравето
10.2.2.    Закон за опазване на околната среда
10.3.    Наредби
10.3.1.    Наредба за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ЕО)№1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава н козметичните продукти
10.3.2.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
10.3.3.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
10.3.4.    Наредба за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни и животински продукти, продукти от аквакултури и храни, етикетиране и контрол върху производството и етикетирането
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1