Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Парфюмерия и козметика
Производство
 • През второто тримесечие на 2009 г. в България производството на шампоани е нараснало с 6.4% в сравнение със същия период на 2008 г. В същото време производството на паста за зъби отчита намаление от 15.1%.
 • За полугодието намаление има при проводството на шампоани с 16.7% и на паста за зъби – с 20.3%.
Външна търговия
 • Вносът на парфюмерийни и козметични продукти в периода (април-юни 2009 г.) е намалял с 18%, но за първото полугодие общия размер на вноса е нараснал  с 1%.
 • Подсектор “Производство на парфюмерийни и козметични продукти” е един от малкото отрасли в българската икономика с увеличение на износа. През второто тримесечие увеличението е с 13.9%, а през полугодието– с 10.1%.
 • Отрицателното салдо е 2.3 пъти по-малко през второто тримесечие, а през първата половина на годината – с 39.6%.
Продажби на вътрешния пазар
 • През периода април-юни предприятията, включени в месечната извадка на НСИ, са продали с 42.6% по-малко шампоани, а намалението на продадените количества паста за зъби е 3.4 пъти. През полугодието намалението на шампоаните е с 1.3%, а на пастата за зъби – с 35.1%.
Етерични масла
Производство
 • През първото полугодие на 2009 г. производството в България на етерични масла е нараснало 3.1 пъти в сравнение с миналата година.
Външна търговия
 • През второто тримесечие на 2009 г. вносът е по-малък с 14.3%, а през първото полугодие – по-голям с 3.7%.
 • Износът намалява 2.3 пъти през второто тримесечие, а през първите шест месеца на 2009 г. – с 40.3%.
 • Средната цена на износа през второто тримесечие е 5.1 пъти по-висока, а за полугодието – 2.4 пъти.
Продажби на вътрешния пазар
 • Продажбите на предприятията, включени в извадката, са 2.8 пъти по-големи през първото полугодие.

Съдържание
I.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие
II.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
2.1.    Парфюмерия и козметика
2.1.1.    Производство
2.1.2.    Външна търговия
2.1.3.    Продажби на вътрешния пазар
2.2.    Етерични масла
2.2.1.    Производство
2.2.2.    Външна търговия
2.2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III.    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
V.    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие
5.2.    Първо полугодие
VI.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
6.1.    Производство
6.2.    Външна търговия
6.2.1.    Стокообмен
a)    Второ тримесечие
b)    Първо полугодие
6.2.2.    Внос
a)    Второ тримесечие
b)    Първо полугодие
6.2.3.    Износ
a)    Второ тримесечие
b)    Първо полугодие
6.3.    Продажби на вътрешния пазар
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Публични дружества от подсектора
7.5.1.    Ален мак АД
7.5.2.    Астера Козметикс АД
7.5.3.    Българска роза АД
7.5.4.    Българска роза Пловдив АД
7.5.5.    Лавена АД
VIII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1