Парфюмерия, козметика и етерични масла - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
 Производство
  • По предварителни данни от НСИ през 2005 г. при производството на козметични продукти в България, увеличение на производството има само при производството на шампоани - близо 1.1 хил. т. или с 27%. Останалите продукти бележат спад в сравнение с 2004 г.
  • През първите шест месеца на 2006 г. производството на шампоани и пасти за зъби през отбелязва тенденция за намаление в сравнение със същия период на миналата година съответно с 19 % при шампоаните и  22 % при пастите за зъби.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти през 2005 г. е най-силно изразена. За цялата година вносът достигна почти 14 хил. тона на стойност 75,7 млн. EUR.
  • През първото полугодие на 2006 г. в сравнение с първото полугодие на 2005 г. вносът е по-голям с 4.6 %.
Износ
  • След значителното намаление през 2004 г. износът на козметични продукти през 2005 г. е по-голям. Увеличението обаче спрямо 2004 г. е малко и тенденцията на намаление на износа на козметични продукти спрямо 2001 г. продължава.
  • Износът през първото полугодие на 2006 г. е по-малък в сравнение със същия период на 2005 г. Увеличение се наблюдава при износа на парфюми и тоалетни води и препаратите за поддържане на косата. Намален е делът на износа на препаратите за устната кухина или зъбите с 4 пункта, което се дължи на намаляващия износ на пасти за зъби.
 Външнотърговско салдо
  • Разнопосочно е развитието в износа и вноса с козметични продукти. До 2003 г. износът е по-голям от вноса и салдото положително. През 2004 и 2005 г. обаче тенденцията се измени. Износът расте значително по-бавно от вноса и салдото става отрицателно.
  • В сравнение с първото полугодие на 2005 г. отрицателното салдо през 2006 г. нараства с над 5,2 млн. EUR.
Съдържание
I .    Основни тенденции в производството на козметични продукти
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
II .    Производство на козметични продукти
III .   Продажби на вътрешния пазар на козметични продукти
IV .  Износ на козметични продукти

4.1.    Износ
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Готови козметични продукти
4.1.3.    Препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
4.1.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти и други тоалетни продукти
4.2.    Износ Първо полугодие 2006
4.2.1.    Готови козметични продукти
4.2.2.    Препарати за поддържане на коса
4.2.3.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
4.2.4.    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови продукти
4.2.5.    Парфюми и тоалетни води
4.2.6.    Регионални пазари
4.2.7.    Износ за Русия
V .    Внос
5.1.    Внос
5.2.    Внос Първо полугодие 2006
VI .    Стокообмен с козметични продукти
6.1.    Стокообмен 2001 – 2005
6.2.    Стокообмен Първо полугодие 2006
VII .   Етерични масла
7.1.    Производство
7.2.    Износ
7.3.    Внос
7.4.    Салдо
VIII .  Предприятията от сектора
8.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
8.2.    Сертифицирани фирми по ISO
8.3.    Водещи предприятия от отрасъл “Производство на парфюми и тоалетни продукти” и отрасъл “Производство на етерични масла”*
8.4.    Публични дружества
IX .    Приложения
X .    Индекс на графиките и таблиците

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1