Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2012

Основни тенденции
Производство
  • Сравнението на окончателните данни за 2011 г. с 2010 г. показва, че има увеличение на производството в България на парфюмите и тоалетните води, както и на тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати.
  • По предварителни данни, шампоаните произведени в страната през 2012 г. са по-малко с 13.4% на годишна база, а произведената паста за зъби - с 23.4%.
Внос - Износ
  • През 2012 г. продължава възходящата тенденция на вноса на парфюмерийни и козметични продукти в България. Спрямо 2011 г. прирастът е 3.9%, а от по-ниската средна цена, темпът на нарастване на стойностния обем е по-малък – 0.2%.
  • През 2012 г. увеличението на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България продължава с по-бърз темп. Спрямо 2011 г. има увеличение на изнесените количества с 41.2%, а стойността на изнесените парфюмерийни и козметични продукти е по-голяма с 11.4%.
  • Отрицателното салдо през 2012 г. намалява с 21.4% в сравнение с 2011 г.
Вътрешен пазар
  • По-голямата част от произведените в България козметичните продукти и пастата за зъби са предназначени за износ. През 2011 г. в сравнение с 2010 г. са препаратите за поддържане на косата и пастата за зъби. Увеличават се продажбите на вътрешния пазар на парфюми и тоалетните сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти.
  • Предварителните данни за 2012 г. показват увеличение на продажбите на шампоани със 11.3% в сравнение с 2011 година, а - пастата за зъби с 50.9%.
Финансови показатели
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, рентабилността на продажбите на козметичните предприятия в България е 3.5 пъти по-голяма, общата ликвидност е 2.2 пъти по-висока, а коефициентът на задлъжнялост е 3.7 пъти по-малък.
Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2012)
2.2.    Годишни данни (2012)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2007-2011)
4.1.1.    Шампоани
4.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.3.    Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.1.4.    Пасти за зъби
4.2.    Предварителни данни (2012)
V.    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2012)
5.1.2.    Годишни данни 2008-2012
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2012)
5.2.2.    Годишни данни (2008-2012)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2012)
5.3.2.    Годишни данни (2008-2012)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Годишни данни (2007-2011)
6.1.1.    Общи продажби
6.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.    Предварителни данни (2012)
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2007-2011)
7.1.2.    Предварителни данни (2012)
7.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.2.1.    Окончателни данни (2007-2011)
7.2.2.    Предварителни данни (2012)
7.3.    Внос
7.4.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Активи и пасиви
8.3.2.    Рентабилност
8.3.3.    Ликвидност
8.3.4.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по служители
8.6.3.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Българска роза АД
8.7.3.    Българска роза Пловдив АД (в ликвидация)
8.7.4.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА

10.1.    Закон за здравето
10.2.    Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
10.3.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
10.4.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
10.5.    Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
10.6.    Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
10.7.    Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 30 ноември 2009 год. относно козметичните продукти
10.8.    Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
10.9.    Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1