Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2019

Основни тенденции

Производство

  • През 2018 г. производството на козметични продукти в България нараства - спрямо 2014 г. (първата година от разглеждания период) нарастването е над два пъти, а спрямо 2017 г. над 50%. След наблюдавания пик през 2017 г., производството на парфюми и тоалетни води намалява, като количествата произведени продукти през 2018 г. са по-малко и от производството им през 2016 г. При пастата за зъби почти няма промяна на произведените количества - отчетено е много леко намаление – с 0.4% спрямо 2017 г., докато спрямо 2014 г. има повече от два пъти увеличение.
  • В разглеждания период производството на шампоани е най-голямо през 2018 г. – увеличението спрямо 2017 г. е с около 4%, а спрямо 2014 г. – над 18%. Производството на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня нараства близо 2 пъти спрямо 2017 г. и над 3 пъти спрямо 2014 г.
  • Предварителните данни от месечното наблюдение за производството през 2019 г. показват нарастване с 2.7% на произведените шампоани, докато при пастите за зъби има намаление с 1.3% спрямо същите месечни данни за 2018 г.

Продажби

  • През 2018 г. общите продажби от производителите на парфюми и тоалетни намаляват с 28.6% след пика от 2017 г. На годишна база намаляват и продажбите на шампоани – намалението е с 10.3%.
  • Нарастват продажбите на лосиони и други препарати за поддържане на косата – с 8% на годишна база. Увеличение в продажбите има и при пастите за зъби – с 1.3% спрямо 2017 г., а при другите препарати за устната хигиена увеличението е с 2%.
  • На вътрешния пазар продадените от производителите шампоани намаляват със 7.4% на годишна база. Намаление има и в продажбите на парфюми и тоалетни води. При останалите продукти има увеличение на продажбите на вътрешния пазар от производителите на годишна база – при лосионите и др.препарати за поддържане на косата нарастването е с 27%, при пастите за зъби – с 8.6%, при другите препарати за хигиената на устната кухина – с 30.6%. Продадените от производителите тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти са с 14.3% повече от 2017 г.
  • Предварителните данни от месечното наблюдение за 2019 г. показват увеличение на продажбите на производителите на вътрешния пазар на пасти за зъби с 44.5% и със 7% на шампоани.

Внос - Износ

  • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2019 г. нараства с 3.1% на годишна база, и с 42.2% спрямо 2014 г. Външнотърговското салдо е отрицателно – спрямо 2018 г. намалението е с 4.6%, а спрямо 2014 г. – с 11.5%.
  • През 2019 г. има лек спад на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България спрямо 2018 г. – внесените количества са с 2.8% по-малко в сравнение с 2018 г., а спрямо 2014 г. има увеличение с 14%.
  • Износът на парфюмерийни и козметични продукти от България, макар и малко, продължава да расте и през 2019 г. Прирастът спрямо 2018 г. е само 0.1%, докато спрямо 2014 г. – увеличението е над 38%.
Съдържание

I.    Икономически перспективи пред ЕС-28 и Еврозоната
II.    Основни макроикономически показатели
2.1.    Четвърто тримесечие
2.2.    Годишни данни
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    Основни тенденции в подсектора
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
IV.    Производство
4.1.    Годишни данни (2014-2018)
4.2.    Предварителни данни (2019)
V.    Продажби на производителите
5.1.    Годишни данни (2014-2018)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2019)
VI.    Внос - Износ
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    Предприятията от подсектора
8.1.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти“
8.1.1.    Активи и пасиви
8.1.2.    Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла“
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост
8.3.    Сертификати по ISO
8.4.    Конкуренция, пазарен дял
8.4.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.4.2.    Водещи предприятия по печалба
8.4.3.    Водещи предприятия по активи
8.4.4.    Водещи предприятия по наети лица
8.5.    Публични дружества от сектора
8.5.1.    Арома АД
8.5.2.    Българска роза АД
8.5.3.    Лавена АД
VIII.    Дружества – дайджест
IX.    Нормативна уредба в подсектора
9.1.    Регламенти
9.2.    Закони и наредби
X.    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1