Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
  • В сравнение с 2008 г. в България се увеличава производството на паста за зъби, парфюми и тоалетни води, а намалява производството на препарати за коса и препарати за бръснене.
  • По предварителни данни, шампоаните произведени в страната през 2010 г. са повече с 24.4% спрямо 2009 г., а произведената паста за зъби - с 16%.
Внос - Износ
  • Тенденцията на намаление при вноса на парфюмерийни и козметични продукти е прекъсната през 2010 г. Спрямо 2009 г. има увеличение на внесените количества с 1.3%. От по-ниската средна цена, стойностният обем на вноса спрямо 2009 г. е по-малък с 4.3%.
  • През 2010 г. отново има увеличение на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България. Спрямо 2009 г. има увеличение на изнесените количества с 9.3%. Спрямо 2009 г. стойността на изнесените парфюмерийни и козметични продукти е по-голяма с 20.3%.
  • Отрицателното салдо намалява значително. През 2010 г. то спадна до 49.1 млн. EUR, което е подобрение с 32.3% на годишна база.
Вътрешен пазар
  • По-голямата част от произведените в България козметичните продукти и пастата за зъби са предназначени за износ. През 2009 г. в сравнение с 2008 г. са по-малко продажбите на препаратите за бръснене и дезодоранти за тяло, шампоаните, лосионите. Увеличават се продажбите на вътрешния пазар на парфюми и на пастата за зъби.
  • Предварителните данни за 2010 г. показват увеличение на продажбите на шампоани с 24.4% в сравнение с 2009 г., а на пастата за зъби - с 16%.
Финансови показатели
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, рентабилността на продажбите на козметичните предприятия в България е 3.8 пъти по-голяма, общата ликвидност е по-висока с 96.4%, а коефициентът на задлъжнялост намалява почти наполовина.

Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II.    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2005-2009)
4.1.1.    Шампоани
4.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.3.    Препарати за бръснене; дезодоранти
4.1.4.    Пасти за зъби
4.2.    Предварителни данни (2010)
V.    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.1.2.    Годишни данни 2006-2010
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI.    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2009)
6.2.    Предварителни данни (2010)
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2006-2009)
7.1.2.    Предварителни данни (2010)
7.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.2.1.    Окончателни данни (2006-2009)
7.2.2.    Предварителни данни (2010)
7.3.    Внос
7.4.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Рентабилност
8.2.2.    Ликвидност
8.2.3.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Рентабилност
8.3.2.    Ликвидност
8.3.3.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по служители
8.6.3.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Ален мак АД
8.7.3.    Астера Козметикс АД
8.7.4.    Българска роза АД
8.7.5.    Българска роза Пловдив АД
8.7.6.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
10.1.    Закон за здравето
10.2.    Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
10.3.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
10.4.    Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейският парламент и Съвета на Европа от 30 ноември 2009 год. относно козметичните продукти
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1