Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България се характеризира от колеблива тенденция на изменение на производството на козметични продукти и етерични масла и голямо намаление на произведените количества пасти за зъби.
Внос - Износ
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти и пасти за зъби през 2007 г. е още по-силно изразена. В сравнение с 2006 г. увеличението е 2.9 пъти.
  • Продължава тенденцията на намаление на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти, като спрямо 2006 г. намалението е 9.1%.
  • До 2003 г. външнотърговското салдо е положително. През следващите години обаче поради голямото увеличение на вноса, салдото стана отрицателно. За 2007 г. пасивното салдо достигна 60.4 млн. лева и е по-голямо от износа с 0.6%.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от извадково изследване на НСИ за продажбите на вътрешния пазар през 2005 и 2006 г. показват, че има увеличение на продажбите на парфюми, на препарати за поддържане на косата, препарати за маникюр или педикюр, готови козметични препарати и дезодоранти за бръснене.
  • По-малко са продадените количества тоалетни води, паста за зъби, препарати за бръснене.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията с резултатите за предприятията от нефинансовия сектор на икономиката за 2006 г. показват, че коефициентът на задлъжнялост на предприятията от подсектор  “Производство на парфюми и тоалетни продукти” е по-нисък с 30%, а коефициентът на задлъжнялост към банки – 2.5 пъти; по-висока е рентабилността на продажбите с 26.2%, а на привлечения капитал с 0.8%; рентабилността на собствения капитал е по-ниска с 30%; по-високи са коефициентите на ликвидност: на общата ликвидност – с 55%; на бързата ликвидност – с 63%.

Съдържание
I .    Макроикономически показатели за страните от Европейския съюз (ЕС-27) и Еврозоната
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    Макроикономическо развитие на България (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    Основни тенденции в подсектора
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    Производство
4.1.    Производство (2002–2006)
4.1.1    Шампоани
4.1.2    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.3    Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене
4.1.4    Готови козметични препарати, парфюмерийни и тоалетни продукти
4.1.5    Препарати за маникюр или педикюр
4.1.6    Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите (без паста за зъби)
4.1.7    Пасти за зъби
4.2.    Производство (2007)
V .    Внос - Износ
5.1.    Стокообмен 2002-2007
5.2.    Внос
5.2.1    Парфюми и тоалетни води
5.2.2    Готови козметични продукти
5.2.3    Препарати за поддържане на косата
5.2.4    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
5.2.5    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
5.3.    Износ
5.3.1    Парфюми и тоалетни води
5.3.2    Готови козметични продукти
5.3.3    Препарати за поддържане на косата
5.3.4    Препарати за устната кухина или зъбите
5.3.5    Препарати за бръснене, дезодоранти, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
5.4.    Регионални пазари
5.4.1    Внос
5.4.2    Износ
VI .    Вътрешен пазар
6.1.    Годишни данни (2005-2006)
6.2.    Годишни данни (2007)
VII .    Етерични масла
7.1.    Производство и продажби на вътрешния пазар (2005-2006)
7.2.    Производство и продажби на вътрешния пазар (2007)
7.3.    Внос и износ на етерични масла
7.3.1    Внос
7.3.2    Износ
VIII .    Предприятията от сектора
8.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от отрасъл “Производство на парфюми и тоалетни продукти” (код по НКИД 2452)
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1    Водещи фирми от подсектор “Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.5.2    Водещи фирми от подсектор “Производство на етерични масла”
8.6.    Публични дружества от сектора
IX .    Дружества – дайджест
X .    Нормативна уредба в подсектора
10.1.    Закон за здравето
10.2.    Наредба  № 36 за изискванията към козметичните продукти
10.3.    Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика
XI .    Световна търговия с парфюмерийни, козметични и тоалетни продукти
XII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1