Развитие на производството и продажбите на парфюмерия и козметика в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството на козметични изделия през 2003 г. продължава. Произведени са 38 986 тона, които в сравнение с 2001 г. са с 4 603 тона или с близо 11% по-малко.
  • Интензивно е намалението на производството на пастата за зъби. През 2003 г. то е по-малко спрямо 2001 г. с 10 264 тона.
Внос- Износ
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на козметични продукти продължи и през 2004 г. Внесени са 12 113 тона за 64.9 млн. евро. Делът във вноса на страната е 0.6%. В сравнение с 2001 г. увеличението е с 31%.
  • Низходящата тенденция на развитието на износа на козметични продукти е още по-силно изразена през 2004 г. Изнесени са 27 823 тона за 51.4 млн. евро като в сравнение с 2001 г. спадът е с 21%. Делът в износа на страната е 0.6%.
  • Положителното външно-търговско салдо на сектора намалява до 2003 г. като в сравнение с 2001 г. то е с 68% по-малко. През 2004 г. салдото вече е отрицателно.
  • Основната част от отрицателното салдо през 2004 г. е от стокообмена с паста за зъби. В сравнение с 2001 г. валутата от продадените стоки е с около 17 млн. евро или с 62% по-малко.
Вътрешен пазар
  • Основната част от производството на козметични продукти в България е предназначено за износ. През 2003 г. производителите са продали на вътрешния пазар 7 112 тона. Това представлява едва около 15% от общо произведените количества.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от Сектора
  • Задлъжнялостта на предприятията от сектора е по-голяма в сравнение с общия коефициент на всички предприятия от нефинансовия сектор.
  • Рентабилността е по-ниска и се развива с тенденция на намаление.
  • Значително по-висок е коефициентът на ликвидност.
Съдържание
I . Основни тенденции
1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1. Производство
1.2.2. Внос- Износ
1.2.3. Вътрешен пазар
1.2.4. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от Сектора
II . Предприятията от сектора
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2 Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3 Сертифицирани фирми по ISO
2.4 Членове на EAN
2.5 Публични дружества от отрасъла
2.6 Най-големи предприятия от Сектора по обем на капитала
III . Нормативна уредба в сектора
3.1. Българско законодателство
3.1.1. Трудово и осигурително законодателство
3.1.2. Данъчно облагане
3.1.3. Изисквания към производствените сгради и производството
3.1.4. Безопасност на труда
3.1.5. Предлагане на продукта
3.2. Европейско законодателство
3.3. Въпроси, отговори, мнения
3.3.1. Какво означава „козметичен препарат”
3.3.2. Контрол и информация с цел насърчаване производство на безопасни продукти
3.3.3. Какво представляват така наречените „естествени" продукти?
IV . Дружества – дайджест
V . Производство
VI . Внос-износ

6.1. Внос, Износ, Салдо
6.2 Внос
6.1.1. Парфюми и тоалетни води
6.1.2. Готови козметични продукти
6.1.3. Препарати за поддържане на коса
6.1.4. Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
6.1.5. Препарати за бръснене, дезодоранти други готови парфюмерийни или тоалетни продукти
6.1.6. Внос по пазари
6.2. Износ
6.2.1. Парфюми и тоалетни води
6.2.2. Готови козметични продукти
6.2.3. Препарати за поддържане на косата
6.2.4. Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
6.2.5. Препарати за бръснене
6.2.6. Износ по пазари
VII . Вътрешен пазар
VIII . Приложение 1 – Основни нормативни актове в Сектора
IX . Приложение 2 – Полезни връзки
X . Приложение 3
XI . ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1