Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2020

Основни тенденции

Производство

 • През 2019 г. производството на козметични продукти в България намалява с 54% на годишна база, а спрямо 2015 г. има нарастване с 10.7%.
 • Продължава намалението на производството на парфюми и тоалетни води, като количествата, произведени през 2019 г., са най-малко за периода. При пастата за зъби почти няма промяна - отчетено е леко увеличение от 0.6% спрямо 2018 г. и увеличение от 7% спрямо 2015 г.
 • Производството на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня намалява над 3 пъти спрямо 2018 г. и над 11% спрямо 2015 г.
 • В разглеждания период производството на шампоани е най-голямо през 2018 г., като произведените през 2019 г. количества са с 11.3% по-малко, а спрямо 2015 г. има увеличение с 1.8%. При лосионите и другите препарати за поддържане на косата производството през 2019 г. е най-голямо, като спрямо 2018 г. нараства с 52% и със 72.3% спрямо 2015 г.
 • Предварителните данни от месечното наблюдение за производството през 2020 г. показват намаление със 7.1% на произведените шампоани и с 1.7% при пастите за зъби спрямо същите месечни данни за 2019 г.

Продажби

 • През 2019 г. общите продажби от производителите на парфюми и тоалетни намаляват с 5.1% на годишна база. На годишна база намаляват и продажбите на пастите за зъби – намалението е с 3.3%.
 • Нарастват продажбите на препаратите за устна хигиена – с 10.5% на годишна база. Увеличение в продажбите има и при препаратите за коса, като продадените шампоани са със 7.2% повече, а лосиони и други препарати за поддържане на косата – с 5%.
 • На вътрешния пазар продадените от производителите шампоани нарастват с 10% на годишна база. Нарастват и продажбите на пасти за зъби с 1.3%. При тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати продажбите нарастват с със 17.7%. При останалите продукти има намаление на продажбите на вътрешния пазар от производителите на годишна база – при лосионите и др.препарати за поддържане на косата намалението е с 6.3%, при препаратите за хигиена на устната кухина – с 23.4%.
 • Предварителните данни от месечното наблюдение за 2020 г. показват увеличение на продажбите на производителите на вътрешния пазар на шампоани с 0.8%, а на пасти за зъби – намаление с 15%.

Внос - Износ

 • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2020 г. нараства с 12.2% на годишна база, и с 43.7% спрямо 2015 г. Външнотърговското салдо обаче е отрицателно – спрямо 2019 г. намалението е със 74.5%, а спрямо 2015 г. – с 63.1%.
 • През 2020 г. има нарастване на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България с 4% спрямо 2019 г., а спрямо 2015 г. има намаление с 12.6%. В продуктовата структура на вноса най-голям е делът на препарати за бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня и други – 28.7%. Стойностният обем на внесените през 2020 г. парфюмерийни и козметични продукти е с 2.4% повече в сравнение с 2019 г. Делът във вноса на страната през 2020 г. е 0.97% срещу 0.87% през 2019 г.
 • Износът на парфюмерийни и козметични продукти от България продължава да расте и през 2020 г. Прирастът спрямо 2019 г. е 10%, а спрямо 2015 г. – увеличението е 24%. В продуктовата структура на изнесените през 2020 г. количества най-голям дял имат „препаратите за бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, други“ – 42.4% от износа на парфюмерийни и козметични продукти. В сравнение с 2019 г. има увеличение на стойностния обем с 24.8%, а спрямо 2015 г. – увеличението е с 57.3%. Делът от общия износ на страната за 2020 г. представлява 1.01%, а за 2019 г. този дял е 0.76%.
Съдържание

I.    Икономически перспективи пред ЕС и Еврозоната
II.    Основни макроикономически показатели
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Оборот в търговията
2.4.    Външна търговия
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III.    Основни тенденции в сектора
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
IV.    Производство
4.1.    Годишни данни (2015-2019)
4.2.    Предварителни данни (2020)
V.    Продажби на производителите
5.1.    Годишни данни (2015-2019)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2020)
VI.    Внос - Износ
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    Етерични масла
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2015-2019)
7.1.2.    Предварителни данни (2020)
7.2.    Продажби на производителите
7.2.1.    Общи продажби (2015-2019)
7.2.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.3.    Внос – Износ
7.3.1.    Внос
7.3.2.    Износ
VIII.    Предприятията от подсектора
8.1.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти“
8.1.1.    Активи и пасиви
8.1.2.    Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла“
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост
8.3.    Сертификати по ISO
8.4.    Конкуренция, пазарен дял
8.4.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.4.2.    Водещи предприятия по печалба
8.4.3.    Водещи предприятия по активи
8.4.4.    Водещи предприятия по наети лица
8.5.    Публични дружества от сектора
8.5.1.    Арома АД
8.5.2.    Българска роза АД
8.5.3.    Лавена АД
IX.    Дружества – дайджест
X.    Нормативна уредба в подсектора
10.1.    Европейско законодателство и решения на ЕК
10.2.    Закони и наредби
XI.    Приложения
XII.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1