Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2016

Основни тенденции

Производство

 • Производството на козметични продукти се запазва без големи промени, според окончателните данни за 2015 г. Изключение прави производството на паста за зъби, където на годишна база има голям прираст.
 • Спрямо 2014 г. има прираст на произведените шампоани с 3.1%. Нарастване има и при производството на препарати за хигиена на устната кухина или зъбите (с изключение на пастата за зъби) – с 19.7%. Производството на паста за зъби се увеличава с 92.2%, тоалетните сапуни, препарати за бръснене и дезодоранти - с 6.8%.
 • Намаление на производството спрямо 2014 г. има при парфюмите и тоалетните води с 4.3% и при лосиони и други препарати за поддържане на косата с 3.4%.
 • Предварителните данни за производството през 2016 г. показват увеличение с 16.6% на произведените количества шампоани и с 9.4% на произведените количества паста за зъби спрямо 2015 г.

Продажби

 • Общите продажби на производителите на парфюми и тоалетни води намаляват с 0.7% в сравнение с 2014 г., на препаратите за поддържане на косата – с 0.5%, на препаратите за устна хигиена – с 1.4%. Увеличение на общите продажби има при пастата за зъби – 2.1 пъти, а на тоалетните сапуни, препарати за бръснене и дезодоранти – с 3.7%.
 • Спрямо 2014 г. на вътрешния пазар се увеличават продажбите на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня – с 11.9% и на препаратите за хигиена на устната кухина или зъбите – с 69.3%, пасти за зъби - с 23.9%, парфюми и тоалетни води – с 12%. Препаратите за коса намаляват с 1.3%, а препаратите за устната кухина – с 35.8%.
 • Предварителните данни за 2016 г. показват намаление на продажбите на производителите на вътрешния пазар на пастата за зъби с 4.9%, докато при шампоани има увеличение с 4.9%.

Внос - Износ

 • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти продължава да нараства през 2016 г. В сравнение с 2015 г. прирастът е със 17.2%, а спрямо 2011 г. – с 63.2%. Външнотърговското салдо продължава да е отрицателно, като спрямо 2015 г. се увеличава с 5.7%.
 • През 2016 г. е прекъсната тенденцията на увеличение на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България. Внесените количества са с 16.4% по-малко в сравнение с 2015 г., но спрямо 2011 г. те продължават да са повече с 34.9%. Делът във вноса на страната през 2016 г. е 1.00% срещу 0.85% през 2015 г.
 • През 2016 г. отново има намаление на изнесените от България количества парфюмерийни и козметични продукти. Спадът спрямо 2015 г. е 14.1%. В сравнение с 2011 г. има увеличение с 27.6%. Делът от общия износ на страната за 2016 г. е 0.83%, срещу 0.72% през 2015 г.

Финансови показатели

 • В сравнение с нефинансовите предприятия през 2015 г. рентабилността на продажбите на козметичните предприятия е 2.2 пъти по-голяма, на собствения капитал – с 50.5%, а на привлечения капитал – 4.3 пъти.
 • Общата ликвидност на козметичните предприятия е по-висока с 60.4% през 2015 г., бързата – с 33.7%, незабавната ликвидност – с 53.5%.
 • В сравнение с нефинансовите предприятия коефициентът на задлъжнялост на козметичните предприятия е по-малък 2.8 пъти.
Съдържание

I.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Продажби
1.3.    Внос - Износ
1.4.    Финансови показатели
II.    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Годишни данни (2011-2015)
2.1.1.    Парфюми и тоалетни води
2.1.2.    Шампоани
2.1.3.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
2.1.4.    Пасти за зъби
2.1.5.    Препарати за хигиена на устната кухина или зъбите
2.1.6.    Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
2.2.    Предварителни данни (2016)
III.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
3.1.    Годишни данни (2011-2015)
3.1.1.    Общи продажби
3.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
3.2.    Предварителни данни (2016)
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.2.    Внос
4.3.    Износ
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
5.1.    Производство
5.1.1.    Окончателни данни (2011-2015)
5.1.2.    Предварителни данни (2016)
5.2.    Продажби на производителите
5.2.1.    Общи продажби
5.2.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.3.    Внос
5.4.    Износ
VI.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
6.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
6.2.1.    Активи и пасиви
6.2.2.    Рентабилност
6.2.3.    Ликвидност
6.2.4.    Задлъжнялост
6.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
6.3.1.    Активи и пасиви
6.3.2.    Рентабилност
6.3.3.    Ликвидност
6.3.4.    Задлъжнялост
6.4.    Сертифицирани фирми по ISO
6.5.    Членове на GS1
6.6.    Конкуренция, пазарен дял
6.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
6.6.1.    Водещи предприятия по печалба
6.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни активи
6.6.3.    Водещи предприятия по наети лица
6.7.    Публични дружества от сектора
6.7.1.    Арома АД
6.7.2.    Българска роза АД
6.7.3.    Лавена АД
6.7.4.    Българска роза Пловдив АД (в ликвидация)
VII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
8.1.    Регламенти
8.1.1.    Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 30.11.2009 г. относно козметичните продукти
8.1.2.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/314 НА КОМИСИЯТА от 4 март  2016 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) No 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
8.1.3.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1298 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2015 година за изменение на приложения II и VI към Регламент (ЕО) No 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
8.1.4.    Регламент (ЕС) № 358/2014 за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
8.1.5.    Регламент (ЕС)№1004/2014 за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
8.1.6.    Регламент (ЕС) № 1003/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 септември 2014 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
8.1.7.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 866/2014 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2014 година за изменение на приложения III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
8.1.8.    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти
8.1.9.    Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (ЗГУ)
8.1.10.    Регламент относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти
8.2.    Закони и наредби
8.2.1.    Закон за здравето
8.2.2.    Закон за опазване на околната среда
8.2.3.    Наредба за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ЕО)№1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти
8.2.4.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
8.2.5.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
8.2.6.    Наредба за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни и животински продукти, продукти от аквакултури и храни, етикетиране и контрол върху производството и етикетирането
IX.    ПРИЛОЖЕНИЯ
X.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1