Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2017

Основни тенденции

Производство

 • Предварителните данни за производството през 2017 г. показват намаление с 8.9% на  произведените количества шампоани и с 2.1% на произведените количества пасти за зъби спрямо 2016 г.
 • Окончателните данни за производството на козметични продукти и пасти за зъби през 2016 г. показват ръст на производството спрямо 2015 г. Изключение прави производството на парфюми и тоалетни води, както и производството на други препарати за хигиена на устната кухина и зъбите, при които на годишна база има намаление. Спрямо 2015 г. има прираст на произведените шампоани с 13.3%. Нарастване има и при производството на лосиони и други препарати за поддържане на косата, като за последните 3 години, през 2016 г. производството им е най-голямо – на годишна база нарастването е с 6.4%. Производството на паста за зъби отбелязва ръст през 2016 г., като на годишна база се увеличава с 10.1%. Производството на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня и други препарати нараства в целия период от 2012 до 2016 г.- като на годишна база нарастването е с 35%.

Продажби

 • Предварителните данни за 2017 г. показват увеличение на продажбите на производителите на вътрешния пазар на пасти за зъби с 19.5%, докато при шампоаните има намаление с 6.3%.
 • Окончателните данни за 2016 г. показват увеличение на общите продажби на производителите на шампоани, като на годишна база отчетеното увеличение е с 18.1%. Увеличават се и продадените от производителите количества лосиони и други препарати за поддържане на косата (без шампоани, лакове и препарати за трайно къдрене или изправяне на косата) – увеличението на годишна база е с 3.4%. Увеличение има и при пастите за зъби – спрямо 2015 г. продадените от производителите количества са повече с 3.2%. Общите продажби на продуктите от групата „тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати“ също нарастват с 4.6% на годишна база.
 • Намаляват общите продажби на производителите на парфюми и тоалетни води, като тази тенденция се наблюдава след 2013 г. – през 2016 г. на годишна база продадените от производителите количества са с 4.5% по-малко. При препаратите за устна хигиена също се отчита намаление на общите продажби на производителите – на годишна база спадът е с 8.3%. Намаляват и продадените от производителите лосиони и козметични продукти за поддържане на косата – сравнението на годишна база показва спад с 6.5%. При пастите за зъби намалението е с 2.5% на годишна база. Продадените от производителите други препарати за устна хигиена (без пасти за зъби) също намаляват - с 10.3%.

Внос - Износ

 • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2017 г. намалява на годишна база с 6.1%. В сравнение с 2012 г. обаче има прираст с 47.9%. Външнотърговското салдо продължава да е отрицателно, като спрямо 2016 г. почти няма изменение – намаление с 0.5%. Спрямо 2012 г. намалението е значително – с 25.8%.
 • През 2017 г. е продължава тенденцията на намаление на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България. Внесените количества са със 7.6% по-малко в сравнение с 2016 г., но спрямо 2012 г. те продължават да са повече – с 19.8%. Делът във вноса на страната през 2017 г. е 0.81% срещу 0.99% през 2016 г.
 • През 2017 г. има увеличение на изнесените от България количества парфюмерийни и козметични продукти. Прирастът спрямо 2016 г. е 5.9%. В сравнение с 2012 г. увеличението е само 0.1%. Делът от общия износ на страната за 2017 г. е 0.7%, срещу 0.84% през 2016 г.

Финансови показатели

 • В сравнение с нефинансовите предприятия през 2016 г. рентабилността на продажбите на козметичните предприятия е 15% по-голяма, на собствения капитал –12.7% по-малка, а на привлечения капитал – 2.2 пъти по-голяма.
 • Общата ликвидност на козметичните предприятия е по-висока с 4.8% през 2016 г., бързата – с 3.8%, незабавната ликвидност – намалява с 1.2%.
 • В сравнение с нефинансовите предприятия коефициентът на задлъжнялост на козметичните предприятия е по-малък 2.5 пъти.
Съдържание

I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Четвърто тримесечие
1.2.    Годишни данни
2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.1.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2012-2016)
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Шампоани
4.1.3.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Пасти за зъби
4.1.5.    Препарати за хигиена на устната кухина или зъбите
4.1.6.    Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.2.    Предварителни данни (2017)
V.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Годишни данни (2012-2016)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2017)
VI.    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
7.2.1.    Активи и пасиви
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
7.3.1.    Активи и пасиви
7.3.2.    Рентабилност
7.3.3.    Ликвидност
7.3.4.    Задлъжнялост
7.4.    Сертифицирани фирми по ISO
7.5.    Членове на GS1
7.6.    Конкуренция, пазарен дял
7.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.6.1.    Водещи предприятия по печалба
7.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни активи
7.6.3.    Водещи предприятия по наети лица
7.7.    Публични дружества от сектора
7.7.1.    Арома АД
7.7.2.    Българска роза АД
7.7.3.    Лавена АД
VIII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
9.1.    Регламенти
9.2.    Закони и наредби
X.    ПРИЛОЖЕНИЯ
XI.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1