Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2014

Основни тенденции
Производство
 • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България нараства през 2013 г.
 • Окончателните данни показват нарастване спрямо 2012 г. на производството на шампоани - с 20%, на лосиони и други препарати за поддържане на косата – с 1.8%, на парфюми и тоалетни води - с 14%, на тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня - с 4.1%;
 • Нарастване има и при производството на препарати за хигиена на устната кухина или зъбите (с изключение на пастата за зъби) – със 7.4%. Производството на паста за зъби намалява – в сравнение с 2012 г. с 10.2%, а спрямо 2009 г. – с 32%.
 • Предварителните данни за производството през 2014 г. показват намаление с 24.6% на произведените количества шампоани и увеличение приблизително два пъти на произведените количества паста за зъби спрямо 2013 г.
Продажби
 • Нарастват общите продажби на производителите на парфюмерийни и козметични продукти – спрямо 2012 г. увеличението е с 31.7% при парфюмите и тоалетните води, със 7.3% при препаратите за поддържане на косата, с 10.1% при препаратите за хигиена на устната кухина или зъбите (без паста за зъби), а при тоалетните сапуни, препаратите за бръснене, дезодорантите, препарати за баня и други - с 4.1%.
 • Общите продажби на производителите на паста за зъби продължават да намаляват, като намалението им спрямо 2012 г. е 2.1%.
 • Увеличават се продажбите на производителите и на вътрешния пазар - спрямо 2012 г. увеличението е с 23.3% при парфюмите и тоалетните води, с 4% при тоалетните сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня и други. Увеличението при препаратите за поддържане на косата е с 2%, като то се дължи на продадените шампоани, които са с 4% повече. Продажбите на лосиони и други препарати за поддържане на косата са по-малко с 1.6%.
 • Намаляват продажбите на вътрешния пазар на паста за зъби и други препарати за поддържане хигиената на устната кухина - на пастата за зъби - с 4%, на другите препарати за поддържане на хигиена на устната кухина – с 15.7%.
 • Предварителните данни за 2014 г. показват намаление на продажбите на производителите на вътрешния пазар на шампоани и паста за зъби с по 15% в сравнение с 2013 година.
Внос - Износ
 • През 2014 г. стокообменът с парфюмерийни и козметични продукти в България се увеличава с 4.4% в сравнение с 2013 г. Външнотърговското салдо продължава да е отрицателно, но намалява в сравнение с 2013 г. с 8.8%.
 • През 2014 г. за първи път от 2008 година насам има намаление на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България. Спрямо 2013 г. вносът е по-малко с 9.5% в количествено изражение, докато в стойностно изражение има увеличение с 2.5%. Делът във вноса на страната през 2014 г. е 0.88%, срещу 0.73% през 2013 г.
 • Внесените количества етерични масла са по-малко със 17% в сравнение с 2013 г.
 • През 2014 г. изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България намаляват, но стойността им се увеличава. Спрямо 2013 г. намалението на изнесените количества е със 7.8%, а стойностният обем е по-голям със 7.2%.
 • Делът на изнесените парфюмерийни и козметични продукти представлява 0.65% от общия износ на страната за 2014 г., като няма промяна в сравнение с 2012 и 2013 г.
 • Изнесените количества етерични масла са по-малко с 15.6% в сравнение с 2013 г.
Финансови показатели
 • В сравнение с нефинансовите предприятия рентабилността на продажбите на козметичните предприятия е 3.2 пъти по-голяма, а на предприятията, произвеждащи етерични масла – 3.4 пъти по-голяма.
 • Общата ликвидност на козметичните предприятия е два пъти по-висока в сравнение с нефинансовите предприятия, а на предприятията, произвеждащи етерични масла - 1.5 пъти по-висока.
 • В сравнение с нефинансовите предприятия коефициентът на задлъжнялост на козметичните предприятия е по-малък близо 3 пъти, а на предприятията, произвеждащи етерични масла – с 46.5% по-малък.
Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2014)
2.2.    Годишни данни (2014)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2009-2013)
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Шампоани
4.1.3.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.1.5.    Пасти за зъби
4.1.6.    Препарати за хигиена на устната кухина или зъбите
4.2.    Предварителни данни (2014)
V.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Годишни данни (2009-2013)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2014)
VI.    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2009-2013)
7.1.2.    Предварителни данни (2014)
7.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.2.1.    Окончателни данни (2009-2013)
7.2.2.    Предварителни данни (2014)
7.3.    Внос
7.4.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Активи и пасиви
8.3.2.    Рентабилност
8.3.3.    Ликвидност
8.3.4.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.1.    Водещи предприятия по печалба
8.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.6.3.    Водещи предприятия по наети лица
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Българска роза АД
8.7.3.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА

10.1.    Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно козметичните продукти
10.1.1.    Отговорно лице
10.1.2.    Добра производствена практика
10.1.3.    Досие с информация за продукта
10.1.4.    Вземане на проби и анализ
10.1.5.    Нотифициране
10.2.    Регламент (ЕС) № 358/2014 за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
10.3.    Регламент (ЕС)№1004/2014 за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти
10.4.    Закон за здравето
10.5.    Закон за опазване на околната среда
10.6.    Наредба за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ЕО)№1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти
10.7.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
10.8.    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
10.9.    Наредба за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни и животински продукти, продукти от аквакултури и храни, етикетиране и контрол върху производството и етикетирането
10.10.    Регламент относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1