Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2018

Основни тенденции

Производство

  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти и пасти за зъби в България през 2017 г. е с колебливи темпове спрямо 2016 г. Нарастване има при производството на парфюми и тоалетни води, препарати за хигиена на устната кухина и зъбите, с изкл. на паста за зъби, тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня. При пастата за зъби и препаратите за поддържане на косата има намаление.
  • През 2017 г. производството на парфюми и тоалетни води бележи ръст от около 35% на годишна база. Ръст от 45% бележи и производството на тоалетни сапуни и тоалетни повърхностноактивни органични продукти и препарати. Произведените препарати за хигиената на устната кухина или зъбите, без пастата за зъби, са с 18.5% повече спрямо 2016 г., при други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и депилатори нарастването е с 9.8%, при повърхностноактивните органични продукти и препарати за миене на кожата – с 9.6%, а при парфюмирани соли и други продукти за вана – с 8.7%.
  • Спад на производството на годишна база отбелязва производството на препарати за поддържане на косата – при шампоаните с 2.6%, при лосиони и други препарати за поддържане на косата – с 1.4%. С 42.6% намалява и производството на препарати, които се използват за бръснене. Намалява и производството на паста за зъби, което в периода 2013-2016 г. непрекъснато нараства - произведените през 2017 г. са с 2.9% по-малко в сравнение с 2016 г.

Продажби

  • През 2017 г. общите продажби от производителите на парфюми и тоалетни води нарастват след спад в периода 2013-2016 г., като спрямо 2016 г. нарастването е с 33.8%. Общите продажби на продуктите от група „тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати“ също нарастват – с 13.9%. При препаратите за устна хигиена също се отчита увеличение на продажбите с 48.8%. Увеличават се и общите продажби от производителите на лосиони и други препарати за поддържане на косата (без шампоани, лакове и препарати за трайно къдрене или изправяне на косата) – увеличението на годишна база е с 1.8%.
  • С 1.8% намаляват общите продажби на производителите на паста за зъби на годишна база, а на шампоаните - с 3.1%.
  • На вътрешния пазар продадените от производителите през 2017 г. лосиони и козметични продукти за поддържане на косата нарастват с 6.1% на годишна база. С 8.6% нарастват продажбите на вътрешния пазар на паста за зъби и над 2.5 пъти продажбите на препарати за устна хигиена. Увеличение с 18.7% има и на продажбите в група „тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати“. При тоалетните води има нарастване на продажбите на вътрешния пазар с 2.4%.
  • Продажбите на производителите на парфюми на вътрешния пазар намаляват, като на годишна база продадените количества са по-малко с 18.7%. Намаляват и продажбите на шампоани – с 3.4% на годишна база.

Внос - Износ

  • Стокообменът на България с парфюмерийни и козметични продукти през 2018 г. нараства с 5.3% на годишна база. Външнотърговското салдо е отрицателно, като спрямо 2017 г. намалението е с 20%.
  • Започналата тенденция на намаление на внесените количества парфюмерийни и козметични продукти в България след 2015 г., е прекъсната през 2018 г. – внесените количества са с 8.1% повече в сравнение с 2017 г.
  • Износът на парфюмерийни и козметични продукти от България продължава да расте и през 2018 г., като прирастът спрямо 2017 г. е със 7.7%.
Съдържание

I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Внос - Износ
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2013-2017)
4.1.1.    Парфюми и тоалетни води
4.1.2.    Шампоани
4.1.3.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.4.    Пасти за зъби
4.1.5.    Препарати за хигиена на устната кухина или зъбите
4.1.6.    Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.2.    Предварителни данни (2018)
V.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Годишни данни (2013-2017)
5.1.1.    Общи продажби
5.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
5.2.    Предварителни данни (2018)
VI.    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Стокообмен
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос
6.4.2.    Износ
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти“
7.1.1.    Активи и пасиви
7.1.2.    Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла“
7.2.1.    Активи и пасиви
7.2.2.    Ликвидност, рентабилност, задлъжнялост
7.3.    Сертификати по ISO
7.4.    Конкуренция, пазарен дял
7.4.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.4.1.    Водещи предприятия по печалба
7.4.2.    Водещи предприятия по дълготрайни активи
7.4.3.    Водещи предприятия по наети лица
7.5.    Публични дружества от сектора
7.5.1.    Арома АД
7.5.2.    Българска роза АД
7.5.3.    Лавена АД
VIII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
9.1.    Регламенти
9.2.    Закони и наредби
X.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1