Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България през 2008 г. спрямо 2005 г. се характеризира с увеличение в производството на парфюми и тоалетните води, голямо намаление на препаратите за поддържане на косата, което се дължи основно на шампоаните, и свиване на половина на произведените пасти за зъби.
  • По предварителни данни, шампоаните произведени в страната през 2009 г. са по-малко със 7% спрямо 2008 г., но пастата за зъби е повече с 1.2%.
Внос - Износ
  • Вносът на парфюмерийни и козметични продукти отново намалява през 2009 г. Спрямо 2008 г. намалението на внесените количества е 4.8%, а средната цена спрямо 2008 г. е по-ниска със 7.6%. В резултат стойностният обем на вноса е по-малък с 12%.
  • През 2009 г. тенденцията на намаление на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България е прекъсната. Спрямо 2008 г. има увеличение с 12.1%. Средната износна цена също се увеличава със 7.3%, което води до по-голяма реализирана стойност на износа с 20.3%.
  • От големия спад на вноса и увеличението на износа през 2009 г. стокообменът на България с  парфюмерийни и козметични продукти намалява с 3%, но външнотърговското салдо се подобрява с 33.6%.  
Вътрешен пазар
  • По предварителни данни, през 2009 г. в България са предоставени за продажба с 3.8% по-малко шампоани и с 19.8% по-малко паста за зъби.

Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II.    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни  (2005-2008)
4.1.1.    Шампоани
4.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.3.    Препарати за бръснене; дезодоранти
4.1.4.    Пасти за зъби
4.2.    Предварителни данни (2009)
V.    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.1.2.    Годишни данни 2005-2009
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
a)    Смеси от ароматични вещества
b)    Парфюми и тоалетни води
c)    Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата
d)    Препарати за поддържане на косата
e)    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
f)    Препарати за бръснене, дезодоранти
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2009)
a)    Смеси от ароматични вещества
b)    Парфюми и тоалетни води
c)    Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата
d)    Препарати за поддържане на косата
e)    Препарати за устната кухина или зъбите
f)    Паста за зъби
g)    Препарати за бръснене, дезодоранти
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI.    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2008)
6.2.    Годишни данни (2009)
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство (2005-2008)
7.2.    Производство (2009)
7.3.    Продажби на вътрешния пазар (2009)
7.4.    Внос
7.5.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Рентабилност
8.2.2.    Ликвидност
8.2.3.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Рентабилност
8.3.2.    Ликвидност
8.3.3.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Ален мак АД
8.7.3.    Астера Козметикс АД
8.7.4.    Българска роза АД
8.7.5.    Българска роза Пловдив АД
8.7.6.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
10.1.    Закон за здравето
10.2.    Наредба  № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
10.3.    Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
10.4.    НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА АЕРОЗОЛНИТЕ ФЛАКОНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1