Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2011

Основни тенденции
Производство
  • Сравнението на окончателните данни за 2010 г. с 2009 г. показва, че има спад на производството единствено при парфюмите и тоалетните води.
  • По предварителни данни, шампоаните произведени в страната през 2011 година са по-малко със 17.4% на годишна база, а произведената паста за зъби - с 36.3%.
Внос - Износ
  • През 2011 г. има увеличение на вноса на парфюмерийни и козметични продукти за втора поредна година. Спрямо 2010 г. прирастът е 4.9%, а от по-високата средна цена, темпът на нарастване на стойностния обем е по-голям – 10.9%.
  • През 2011 г. увеличението на изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти от България продължава, но с по-бавен темп. Спрямо 2010 г. има увеличение на изнесените количества с 1%, а стойността на изнесените парфюмерийни и козметични продукти е по-голяма с 8.8%.
  • Отрицателното салдо през 2011 г. нараства с 15.3% в сравнение с 2010 г.
Вътрешен пазар
  • По-голямата част от произведените в България козметичните продукти и пастата за зъби са предназначени за износ. През 2010 г. в сравнение с 2009 г. са по-малко продажбите на шампоани, лосиони, тоалетните сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня и другите препарати. Увеличават се продажбите на вътрешния пазар на парфюми и на пастата за зъби.
  • Предварителните данни за 2011 г. показват увеличение на продажбите на шампоани със 7.2% в сравнение с 2010 г. и намаление на пастата за зъби с 9.2%.
Финансови показатели
  • В сравнение с нефинансовите предприятия, рентабилността на продажбите на козметичните предприятия в България е 5.3 пъти по-голяма, общата ликвидност е по-висока с 45.2%, а коефициентът на задлъжнялост е 3.1 пъти по-малък.
Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.2.    Годишни данни (2011)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Финансови показатели
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2006-2010)
4.1.1.    Шампоани
4.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.3.    Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти, препарати за баня, други препарати
4.1.4.    Пасти за зъби
4.2.    Предварителни данни (2011)
V.    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
5.1.2.    Годишни данни 2007-2011
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
5.2.2.    Годишни данни (2007-2011)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
5.3.2.    Годишни данни (2007-2011)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Годишни данни (2006/7-2010)
6.1.1.    Общи продажби
6.1.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.    Предварителни данни (2011)
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство
7.1.1.    Окончателни данни (2006-2010)
7.1.2.    Предварителни данни (2011)
7.2.    Продажби на вътрешния пазар
7.2.1.    Окончателни данни (2007-2010)
7.2.2.    Предварителни данни (2011)
7.3.    Внос
7.4.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на парфюми и тоалетни продукти”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Финансови показатели на предприятията от подсектор „Производство на етерични масла”
8.3.1.    Активи и пасиви
8.3.2.    Рентабилност
8.3.3.    Ликвидност
8.3.4.    Задлъжнялост
8.4.    Сертифицирани фирми по ISO
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по служители
8.6.3.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.7.    Публични дружества от сектора
8.7.1.    Арома АД
8.7.2.    Българска роза АД
8.7.3.    Българска роза Пловдив АД (в ликвидация)
8.7.4.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
10.1.    Закон за здравето
10.2.    Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
10.3.    Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
10.4.    Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях
10.5.    Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейският парламент и Съвета на Европа от 30 ноември 2009 год. относно козметичните продукти
10.6.    Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII.    ИНДЕКС НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1