Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството на парфюмерийни и козметични продукти в България през 2007 г. спрямо 2003 г. се характеризира с увеличение на готовите козметични продукти, препарати за поддържане на хигиена на устата (без паста за зъби), шампоани; колеблива, но низходяща, тенденция на производството на лосиони и други препарати за поддържане на косата; голямо намаление на пасти за зъби.
  • През 2008 г. спрямо 2007 г. произведените в страната шампоани са по-малко с 16.4%, а пастата за зъби – с 13.6%.
Внос - Износ
  • През 2008 г. продължи тенденцията на увеличение на стойността на внесените козметични продукти и пасти за зъби, като в сравнение с 2007 г. прираста е 19.3%.
  • Изнесените количества парфюмерийни и козметични продукти намаляват с 6% през 2008 г. Заради постигнатите по-високи средни експортни цени, общата стойност на реализирания износ е по-голям в сравнение с 2007 г. с 19.4%.
  • От 2004 г. външнотърговското салдо на сектора е отрицателно, като през 2008 г. достигна 72 млрд. EUR или 5.3 пъти по-голямо в сравнение с 2004 г. Увеличението спрямо 2007 г. е с 19.3%.  
Вътрешен пазар
  • Резултатите от извадково изследване на НСИ за продажбите на вътрешния пазар показват, че през 2007 г. има намаление спрямо 2005 г. на пастата за зъби с 14%, препарати за бръснене – с 3%, дезодорантите за тяло – почти 2 пъти.
  • В сравнение с 2007 г. шампоаните са по-малко със 17.4%, а пастата за зъби – с 44.7%.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията с резултатите за предприятията от нефинансовия сектор на икономиката за 2007 г. показват, че коефициентът на задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на парфюми и тоалетни продукти” е по-нисък с 24%, а към банки – с 43%. По-висока е рентабилността на продажбите с 15%, а общата ликвидност – 2.3 пъти.

Съдържание
I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II.    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Производителност
2.4.    Стокообмен
2.5.    Заетост
2.6.    Безработица
2.7.    Работна заплата
2.8.    Инфлация
2.9.    Преки чуждестранни инвестиции
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV.    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни  (2003-2007)
4.1.1.    Шампоани
4.1.2.    Лосиони и други препарати за поддържане на косата
4.1.3.    Препарати, за маникюр или педикюр
4.1.4.    Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене
4.1.5.    Готови козметични препарати, парфюмерийни и тоалетни продукти
4.1.6.    Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите (без паста за зъби)
4.1.7.    Пасти за зъби
4.2.    Годишни данни (2008)
V.    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007-2008)
5.1.2.    Годишни данни 2003-2008
5.2.    Внос
5.2.1.    Парфюми и тоалетни води
5.2.2.    Готови козметични продукти
5.2.3.    Препарати за поддържане на косата
5.2.4.    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
5.2.5.    Препарати за бръснене, дезодоранти
5.3.    Износ
5.3.1.    Парфюми и тоалетни води
5.3.2.    Готови козметични продукти
5.3.3.    Препарати за поддържане на косата
5.3.4.    Препарати за устната кухина или зъбите
5.3.5.    Паста за зъби
5.3.6.    Препарати за бръснене, дезодоранти
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI.    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2007)
6.2.    Годишни данни (2008)
VII.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
7.1.    Производство (2003-2007)
7.2.    Производство (2008)
7.3.    Продажби на вътрешния пазар (2008)
7.4.    Внос
7.5.    Износ
VIII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от отрасъл “Производство на парфюми и тоалетни продукти” (код по НКИД 2452)
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.6.    Публични дружества от сектора
8.6.1.    Арома АД
8.6.2.    Ален мак АД
8.6.3.    Астера Козметикс АД
8.6.4.    Българска роза АД
8.6.5.    Българска роза Пловдив АД
8.6.6.    Българска роза Севтополис АД
8.6.7.    Лавена АД
IX.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В ПОДСЕКТОРА
10.1.    Закон за здравето
10.2.    Наредба  № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
10.3.    Закон за посевния и посадъчния материал
10.4.    Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
10.5.    Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
10.6.    Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
10.7.    Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година
10.8.    Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 година
10.9.    Регламент (ЕО) № 771/2008 на Комисията от 1 август 2008 година
10.10.    Регламент (ЕО) № 987/2008 на Комисията от 8 октомври 2008 година
10.11.    Регламент (ЕО) № 134/2009 на Комисията от 16 февруари 2009 година
10.12.    Директива 2009/6/ЕО на Комисията от 4 февруари 2009 година
XI.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1