Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • През 2005 г. производството на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене в България е по-голямо с 121 хил. тона или с 3,6% в сравнение с предходната година.
Външнотърговски стокообмен
  • Вносът в България през 2005 г. спрямо 2004 г. е по-голям с 28 хил. тона или с 25%.
  • Продължи да расте обемът на износа, като нарастването спрямо 2004 г. е 228 хил. тона или 15%
Баланс на горивата
  • През 2005 г., в сравнение с 2001 г., предоставените количества за потребление в страната са с 530 хил. тона или с 27% повече. В сравнение с 2004 г. предоставените количества са повече с 43 хил. тона или с 1,7%.
  • Бензините са повече с 0,2%.
  • Дизеловото гориво е по-малко с 0,3%
  • Увеличението при пропан – бутана е с 14%.
Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2005)

1.1. Основни макроикономически показатели

1.2. Брутен вътрешен продукт

1.2.1 Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор

1.2.2 Съществени изменения в структурата на националната икономика

1.3. Външна търговия

1.4. Безработица

1.5. Други показатели

II . ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА

3.1. Производство

3.2. Външнотърговски стокообмен

3.3. Баланс на горивата

IV . ИСТОРИЯ

V . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

5.1. Българско законодателство

5.1.1 Задължителни резерви от горива

5.1.2 Трудово и осигурително законодателство

5.1.3 Данъчно облагане

5.1.4 Концесии и обществени поръчки

5.1.5 Безопасност на труда

5.1.6 Опазване на околната среда

5.2. Законодателството на ЕС

5.3. Въпроси, отговори, мнения

VI . ПРОИЗВОДСТВО

6.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)

6.2. Годишни данни (2005 )

VII . ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА.

7.1. Външнотърговски баланс

7.1.1 Четвърто тримесечие (Q4`2005)

7.1.2 Годишни данни (2005)

7.2. Внос

7.2.1 Четвърто тримесечие (Q4`2005)

7.2.2 Годишни данни (2005)

7.2.3 Внос на минерални горива по страни

7.3. Износ

7.3.1 Четвърто тримесечие (Q4`2005)

7.3.2 Годишни данни (2005)

VIII . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА

8.1. Баланси

8.1.1 Бензини

8.1.2 Дизелово гориво

8.1.3 Пропан-бутан

8.2. Цени на внесените горива

8.3. Цени на изнесените минерални горива

8.4. Цени на международните пазари

IX . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ. КЛАСАЦИЯ.

9.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор

9.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора

9.3. Сертифицирани фирми

9.3.1 Производство на рафинирани нефтопродукти

9.3.2 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

9.3.3 Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

9.4. Класация на предприятия от Сектора

9.5. Публични дружества от Сектора

X . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

XI . ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1