Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2021

Основни тенденции

Производство

  • През първото тримесечие на 2021 г. производството на минерални горива за ДВГ в България намалява на годишна база с 25.6%.

Външна търговия

  • Стокообменът с минерални горива намалява значително в стойностно изражение на годишна база, като спадът е 36%. Салдото от международната търговия на България с минерални горива през Q1’2021 остава положително, но намалява със 70%.
  • Вносът на минерални горива за ДВГ в количествено изражение спада с 15.2% през първото тримесечие на 2021 г. на годишна база, а износът - с 47.5%.

Баланс

  • Разчетите за първото тримесечие на 2021 г. на база производство, внос и износ показват, че има увеличение в предоставените количества минерални горива на вътрешния пазар с 0.5% на годишна база.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Оборот в търговията
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати, доходи и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
IV .    СТОКООБМЕН
4.1.    Внос
4.2.    Износ
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Внос
4.3.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД София
6.4.2.    Петрол АД - Ловеч
6.4.3.    Източна газова компания ЕАД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1