Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2010 г. производството в България е намаляло с 18.5% на годишна база.
  • За първото полугодие производството е по-малко с 21.1%.
Външна търговия
  • През второто тримесечие на 2010 г. има увеличение на външната търговия на България с минерални горива, масла и подобни продукти. Стокообменът през второто тримесечие е по-голям с 41.9% на годишна база, а през първото полугодие – с 24.1%.
  • Вносът на минерални горива за ДВГ през второто тримесечие на 2010 г. се увеличава с 18% на годишна база, а за полугодието – с 21.4%.
  • Има значително увеличение на износа през второто тримесечие на 2010 г. - с 30.9% на годишна база. За първото полугодие обаче прирастът е само 0.4%.
Баланси
  • Разчетите показват, че през второто тримесечие на 2009 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-малки количества минерални горива. За второто тримесечие с 38%, а за първото полугодие - с 20.8%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие (Q2'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие (H1'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос Q2'2010
4.4.2.    Износ Q2'2010
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – София
6.5.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1.    Приложение 1
8.2.    Приложение 2
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1