Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2017

Основни тенденции

Производство

  • През второто тримесечие на 2017 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България, като в сравнение със същия период на 2016 г. прирастът е 7.1%.
  • За първото полугодие на 2017 г. ръстът е 17.1%.

Външна търговия

  • През второто тримесечие на 2017 г. има прираст на външната търговия на България с минерални горива в стойностно изражение. В сравнение със същия период на 2016 г. стокообменът нараства с 17.1%, а за полугодието – с 43.3%.
  • Внесените количества минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България нарастват в количествено изражение с 7.3% през второто тримесечие на 2017 г. на годишна база. За полугодието прирастът е 17.2%.
  • Износът през второто тримесечие на 2017 г. намалява на годишна база с 1.3%. През полугодието обаче има прираст на изнесените количества с 5.2%.

Баланси

  • Разчетите за второто тримесечие на 2017 г. показват, че предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 13.7% на годишна база. За първото полугодие предоставените количества са повече с 27.6%.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – Ловеч
6.5.3.    Източна газова компания АД - Варна
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .   ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1