Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
  •  Намалението на производството продължи и през четвъртото тримесечие на 2010 г. На годишна база намалението е с хиляда тона по-малко или с 0.1%.
  • Намалението на производството за цялата 2010 г. е значително. В сравнение с 2006 г. то е с 21.1%, а спрямо 2009 г. - с 14.1%.
Външнотърговски стокообмен
  • Увеличението в стокообмена на България с минерални горива, масла и подобни продукти продължи и през четвъртото тримесечие на 2010 г. В сравнение със същия период на 2009 г. прирастът е с 42.7%. След големия спад на стокообмена през 2009 година, има чувствително увеличение на внесените и изнесени количества през 2010 г.
  • Тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива продължи. На годишна база увеличението през четвъртото тримесечие е с 15.2%, а за цялата 2010 г. – с 9.4%.
  • Износът също нараства, като през последните три месеца на 2010 г. увеличението на годишна база е с 5.2%. За цялата 2010 г. има увеличение с 0.4% спрямо 2009 г.
  • Отрицателното салдо през 2010 г. съставлява 61% от външнотърговския дефицит на страната, срещу 38% през 2009 г.
Баланс на горивата
  • Тенденцията на намаление на предоставените количества минерални горива за вътрешния пазар продължи. За продажба на вътрешния пазар през 2010 г. са доставени с 14.6% по-малко количества в сравнение с 2009 г.
 Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговски стокообмен
3.3.    Баланс на горивата
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
4.2.    Годишни данни (2006-2010)
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.1.2.    Годишни данни (2010)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.2.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
5.5.    Световни пазари
5.5.1.    Внос
5.5.2.    Износ
VI .    БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1.    Баланси
6.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
6.1.2.    Годишни данни (2006-2010)
6.2.    Цени на внесените минерални горива
6.3.    Цени на изнесените минерални горива
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ.  СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни  продукти”
7.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.5.    Водещи предприятия от сектора
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по печалба
7.5.3.    Водещи предприятия по служители
7.6.    Сертифицирани фирми
7.7.    Членове на GS1
7.8.    Публични дружества от Сектора
7.8.1.    Топливо АД София
7.8.2.    Петрол АД София
7.8.3.    Източна газова компания АД София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
9.3.    Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
9.4.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.5.    Закон за подземните богатства
9.6.    Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.7.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1