Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
 • През третото тримесечие производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене е по-малко с 5.2% в сравнение със същия период на 2007 г., а за деветмесечието - с 0.4%.
Внос
 • През третото тримесечие има намаление на вноса на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене. Спрямо същия период на 2007 г. намалението е 26.8%. За деветмесечието е отчетено увеличение от 7.9%.
Износ
 • През третото тримесечие няма съществени изменения в износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е само с 0.1%.
 • През деветмесечието има увеличение с 20.4%.
Външнотърговско салдо
 • В сравнение с деветмесечието на 2007 г. отрицателното салдо за деветмесечието на 2008 г. е по-голямо с 26.6%.
 • На стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти се пада 30% от отрицателното външнотърговско салдо на страната за деветмесечието на 2008 г.
Баланси
 • Разчетите за третото тримесечие на 2008 г. показват, че в сравнение със същия период на 2007 г., на вътрешния пазар са предоставени с 16 % по-малко минерални горива за двигатели с вътрешно горене.
 • За деветмесечието намалението е 13.1%.
Цени
 • Цените на внесените минерални горива през третото тримесечие на 2008 г. в сравнение с първото тримесечие са по-високи. Спрямо второто тримесечие е  по-ниска само средната цена на дизеловото гориво с 1.2%.
 • В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. средните цени на изнесените горива през третото тримесечие са по-високи. Спрямо второто тримесечие на 2008 г. е по-висока само средната цена на пропан-бутановите смеси с 5%.
 • Крайните потребителски цени на минералните горива за двигатели с вътрешно горене продължават да са по-високи в сравнение с 2007 г.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Баланси
1.6.    Цени
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    ВНОС И ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2    Деветмесечие (IX’2008)
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Цени на внесените горива
4.3.    Цени на изнесените горива
4.4.    Цени на краен потребител
4.5.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
5.4.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.5.    Публични дружества от сектора
5.5.1    Топливо АД София
5.5.2    Петрол АД София
5.5.3    Източна газова компания АД София
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1