Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2006 г. отново има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България. Увеличението за тримесечието е 8.5%, а за деветмесечието – почти 15%.
Външнотърговски стокообмен
  • Тенденцията за увеличение вноса на минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене продължи и през третото тримесечие на 2006 г., но с по-бавен темп. Прирастът за тримесечието е 15.5%, а за деветмесечието – 28.5%.
  • Продължава тенденцията на увеличение на износа на минерални горива с вътрешно горене. Прирастът за третото тримесечие е 31.2%, а за деветмесечието – 57.4%.
  • Отрицателното салдо от стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти през деветмесечието на 2006 г. достигна 3.055 млрд. лв. В сравнение със същия период на 2005 г., то е по-голямо с 26.3%.
  • На стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти се пада 37% от отрицателното външнотърговско салдо през деветмесечието на 2006 г.
Баланси
  • Разчетите за третото тримесечие на 2006 г. показват, че в сравнение със същия период на 2005 г. на вътрешния пазар в България са предоставени с 4.5% по-малко минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Намалението за деветмесечието е 5.4%.
Цени
  • Цените на внесените в България минерални горива през третото тримесечие на 2006 г. в сравнение с първото тримесечие за годината са по-високи.
  • През деветмесечието на 2006 г. продължи тенденцията на увеличение на крайните потребителски цени на минералните горива за двигатели с вътрешно горене.  

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Баланси
1.4.    Цени
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
2.2.    Деветмесечие (IX`2006)
III .    ВНОС И ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.1.2    Деветмесечие (IX`2006)
3.2.    Внос
3.2.1    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.2.2    Деветмесечие (IX`2006)
3.3.    Износ
3.3.1    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.3.2    Деветмесечие (IX`2006)
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Цени на внесените горива
4.3.    Цени на изнесените горива
4.4.    Цени на краен потребител
4.5.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.3.1    Отрасъл Производство на рафинирани нефтопродукти
5.3.2    Отрасъл Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
5.3.3    Отрасъл Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1    Топливо АД София (TOPL) (Неофициален пазар сегмент A)
5.4.2    Петрол АД (PET) (Официален Пазар сегмент C)
5.4.3    Петрол АД (BPET) (Официален Пазар корпоративни облигации)
5.4.4    Източна газова компания АД (BGASCO) (Неофициален пазар на облигации)
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1