Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2013

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2013 г. продължава ръстът в производството на минерални горива за ДВГ в България с 25% на годишна база.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с минерални горива, масла и подобни продукти продължи - на годишна база стойността му е по-голяма с 12.6%.
  • Тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене продължи и през първото тримесечие на 2013 година, но с по-бавен темп - на годишна база прирастът е 9%.
  • Увеличението на износа на минерални горива за двигатели през първото тримесечие на 2013 г. е много голямо - на годишна база прирастът е с 81.1%.
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2013 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 10% на годишна база.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
IV .    ВНОС-ИЗНОС

4.1.    Внос
4.2.    Износ
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Внос
4.3.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – София
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1