Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2021

Основни тенденции

Производство

  • През четвъртото тримесечие на 2021 г. има значително намаление в производството на годишна база, поради проведен планов ремонт на производствени инсталации през месеците октомври и ноември. Спрямо същия период на 2020 г. спадът е с 65.4%, а в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. – със 70.8%.
  • Производството през цялата 2021 г. спада до най-ниската си стойност за разглеждания период. За цялата година има намаление с 15.9% на годишна база и с 36.5% спрямо началото на наблюдавания 5-годишен период.

Външна търговия

  • Стокообменът на България с минерални горива нарасна в стойностно изражение през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година с 46.8%. Стокообменът за цялата 2021 г. нарасна в сравнение с 2020 г. с 22.1%. Прирастът се дължи на вноса – ръст с 58.4%, докато износът се сви с 2.2%. В резултат, положителното салдо се стопи и премина към отрицателни стойности.
  • В количествено изражение вносът на минерални горива нараства през четвъртото тримесечие на 2021 г. на годишна база с 18.4%. Данните за цялата 2021 г. показват, че внесените количества са намалели с 2%.

Баланси

  • Разчетите за четвъртото тримесечие на 2021 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 29.7%, но за цялата 2021 г. има увеличение с 5.3% на годишна база.
Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Четвърто тримесечие
2.2.    Годишни данни
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Оборот в търговията
2.2.4.    Външна търговия
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Баланси
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие
4.2.    Годишни данни
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие
5.1.2.    Годишни данни
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие
5.2.2.    Годишни данни
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие
5.3.2.    Годишни данни
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.1.1.    Четвърто тримесечие
6.1.2.    Годишни данни
6.2.    Средни цени
6.2.1.    Внос
6.2.2.    Износ
6.3.    Цени на краен потребител
6.4.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.4.    Водещи предприятия от сектора
7.4.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.4.2.    Водещи предприятия по печалба
7.4.3.    Водещи предприятия по общо активи
7.5.    Сертифицирани фирми
7.6.    Публични дружества от Сектора
7.6.1.    Топливо АД София
7.6.2.    Петрол АД - Ловеч
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за държавните резерви и военновременните запаси
9.3.    Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
9.4.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.5.    Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
9.6.    Закон за данък върху добавената стойност
9.7.    Задължения на търговците на горива за регистриране и отчитане на продажбите и предоставянето на обезпечения
9.8.    Закон за енергията от възобновяеми източници
9.9.    Закон за опазване на околната среда
9.10.    Закон за управление на отпадъците
9.11.    Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
9.12.    Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.13.    Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
9.14.    Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
9.15.    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
9.16.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
9.17.    Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XI .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1