Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2020

Основни тенденции

Производство

  • През четвъртото тримесечие на 2020 г. има значително намаление в производството на годишна база. Спрямо същия период на 2019 г. спадът е с 33.8%, а в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. – с 4.2%.
  • Производството през 2020 г. спада до най-ниската си стойност за разглеждания период, след като година по-рано достигна пикови нива. За цялата година има намаление с 25.8% на годишна база и с 18.3% спрямо началото на наблюдавания 5-годишен период.

Външна търговия

  • Стокообменът на България с минерални горива намаля в стойностно изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година с 59.3%. Стокообменът за цялата 2020 г. намаля до най-ниската си стойност за наблюдавания 5-годишен период, като в сравнение с 2019 г. той е по-малък с 49%. Спадът се дължи основно на износа – намаление с 57.8%, докато вносът се сви с 27.8%. В резултат, положителното салдо се редуцира със 76.8% до минимални стойности.
  • В количествено изражение обаче вносът на минерални горива нараства през четвъртото тримесечие на 2020 г. на годишна база с 8.6%. Данните за цялата 2020 г. показват прираст с 9.9%.
  • През последните три месеца на 2020 г. има огромен спад в изнесените количества горива на годишна база - близо 2.1 пъти. За цялата година намалението е 33.4% спрямо предходната 2019 г.

Баланси

  • Разчетите за четвъртото тримесечие на 2020 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 1.3%, а за цялата 2020 г. - с 2.9% на годишна база.
Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие
2.2.    Годишни данни
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Оборот в търговията
2.2.4.    Външна търговия
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Баланси
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие
4.2.    Годишни данни
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие
5.1.2.    Годишни данни
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие
5.2.2.    Годишни данни
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие
5.3.2.    Годишни данни
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.1.1.    Четвърто тримесечие
6.1.2.    Годишни данни
6.2.    Средни цени
6.2.1.    Внос
6.2.2.    Износ
6.3.    Цени на краен потребител
6.4.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.4.    Водещи предприятия от сектора
7.4.1.    Водещи предприятия по общо приходи
7.4.2.    Водещи предприятия по печалба
7.4.3.    Водещи предприятия по общо активи
7.5.    Сертифицирани фирми
7.6.    Членове на GS1
7.7.    Публични дружества от Сектора
7.7.1.    Топливо АД София
7.7.2.    Петрол АД - Ловеч
7.7.3.    Източна газова компания ЕАД
7.7.4.    Мотобул ЕАД
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за държавните резерви и военновременните запаси
9.3.    Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
9.4.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.5.    Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
9.6.    Закон за данък върху добавената стойност
9.7.    Закон за енергията от възобновяеми източници
9.8.    Закон за опазване на околната среда
9.9.    Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
9.10.    Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.11.    Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
9.12.    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
9.13.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
9.14.    Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО
9.15.    Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
9.16.    Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
9.17.    Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива
9.18.    Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1