Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2018

Основни тенденции

Производство

  • През второто тримесечие на 2018 г. има значително намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България, като в сравнение със същия период на 2017 г. намалението е 42.7%.
  • За първото полугодие на 2018 г. намалението е 39.1%.

Външна търговия

  • През второто тримесечие на 2018 г. има намаление на външната търговия на България с минерални горива в стойностно изражение. В сравнение със същия период на 2017 г. стокообменът намалява с 50.4%, а за полугодието – с 51%.
  • Внесените през второто тримесечие на 2018 г. количества минерални горива за двигатели с вътрешно горене намаляват на годишна база с 38.1%. За полугодието намалението е 27.8%.
  • Износът през второто тримесечие на 2018 г. на годишна база намалява 3.7 пъти. За полугодието намалението на изнесените количества е 3.6 пъти.

Баланси

  • Разчетите за второто тримесечие на 2018 г. показват, че на годишна база предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са с 20.4% по-малко. За първото полугодие предоставените количества са по-малко с 10.3%.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – Ловеч
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1