Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 3-то тримесечие 2004

Основни тенденции
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията
  • Предприятията в сектор Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива през последните 3 години отчитат нарастващ обем на продажбите. През 2002 г. в сравнение с 2001 г. стойностният им обем е над 1,6 пъти по-голям.
  • Задлъжнялостта на предприятията в Сектора през 2002 г. е около 2 пъти по-голяма в сравнение със средната за България задлъжнялост на всички нефинансови предприятия.
Производство през Q3`2004 г.
  • Производството на минерални горива за автомобили продължи да расте и през третото тримесечие на 2004 г. Голямо е увеличението на автомобилния бензин, което идва от по-големия износ.
Външнотърговски стокообмен през Q3`2004 г.
  • Вносът на минерални горива за автомобили и през третото тримесечие на 2004 г. е по-малък. Намалението е от пропан-бутановите смеси, които са с 18% по-малко.
  • Тенденцията на намаление на износа на минерални горива за автомобили през третото тримесечие на 2004 г. е прекъсната. Около 90% е от автомобилния бензин, износът на който е 2,1 пъти по-голям.
Баланс на горивата
  • В сравнение с деветмесечието на 2003 г. за продажби на вътрешния пазар, вкл. запаси от производителите са предоставени повече - 3 хил. тона или 0,7% и 18 хил. тона или1,8% дизелово гориво.
  • Пропан-бутанът е с 28 хил. тона или с 10% по-малко.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически характеристики
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1 Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията
1.2.2 Производство през Q3`2004 г.
1.2.3 Външнотърговски стокообмен през Q3`2004 г.
1.2.4 Баланс на горивата
II . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Членове на EAN
2.5. Класация на предприятия от Сектора
2.6. Публични дружества от Сектора
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.

5.1. Външнотърговски баланс
5.2. Внос
5.3. Износ
VI . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1. Баланси
6.2. Цени на внесените горива
6.3. Цени на изнесените минерални горива
6.4. Цени на краен потребител
6.5. Цени на международните пазари

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1