Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • През 2008 г. производството на горива в България е по-малко, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. намалението е с близо 10%, а за цялата година – с 3%.
Външнотърговски стокообмен
  • През четвъртото тримесечие на 2008 г. има намаление на вноса с около 18%. За цялата година увеличението е 0.2%.
  • През четвъртото тримесечие на 2008 г. е по-малък и износа на течни горива с около 14%. За цялата година увеличението е с 9%.
  • Отрицателното салдо от стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти за четвъртото тримесечие на 2008 г. е по-малко с 10%. За цялата 2008 г. то е по-голямо с 29% и представлява 30% от външнотърговския дефицит на страната.
Баланс на горивата
  • През 2008 г. предоставените количества минерални горива за двигатели с вътрешно горене (близо 2.3 млн. тона) в сравнение с 2003 г. са с около 14% по-малко. Спрямо 2007 г. намалението е с 12%.
Финансови показатели
  • Задлъжнялостта на предприятията от подсектор “Производство на нефтопродукти” в сравнение с 2006 г. е по-малка със 7.5%, рентабилността на продажбите е 12%, а коефициентът на общата ликвидност е 1.456.
  • Задлъжнялостта на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива” намалява с 27%, рентабилността на продажбите е близо 2 пъти по-голяма, а коефициентът на общата ликвидност – с 10% по-малък.
  • Задлъжнялостта на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали” не се изменя спрямо 2006 г., рентабилността на продажбите е по-малка с 32%, а коефициентът на общата ликвидност е по-голям с около 6%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Производителност
2.3.    Стокообмен
2.4.    Заетост
2.5.    Безработица
2.6.    Работна заплата
2.7.    Инфлация
2.8.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговски стокообмен
3.3.    Баланс на горивата
3.4.    Финансови показатели
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
4.2.    Годишни данни (2003-2008)
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
5.1.2.    Годишни данни (2008)
5.2.    Внос на минерални горива за двигатели с вътрешно горене
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
5.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.3.    Износ на минерални горива за двигатели с вътрешно горене
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2008)
5.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1.    Баланси
6.1.1.    Автомобилен бензин
6.1.2.    Горива за дизелови двигатели
6.1.3.    Пропан-бутанови смеси
6.2.    Цени на внесените минерални горива
6.3.    Цени на изнесените минерални горива
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ.  СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни  продукти”
7.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.5.    Водещи предприятия от сектора
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Сертифицирани фирми
7.7.    Членове на GS1
7.8.    Публични дружества от Сектора
7.8.1.    Топливо АД София
7.8.2.    Петрол АД София
7.8.3.    Източна газова компания АД София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
9.3.    Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на
9.3.    отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
9.4.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
9.5.    Закон за подземните богатства
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1