Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • През четвъртото тримесечие на 2007 г. има увеличение на производството в България на минерални горива за двигатели за вътрешно горене с 2.5%.
  • В сравнение с 2006 г. производството е по-малко с 5.7%.
Външнотърговски стокообмен
  • През четвъртото тримесечие има намаление на вноса с около 20%.
  • В сравнение с 2006 г. вносът е по-малък с 13.5%.
  • Увеличението на износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене през четвъртото тримесечие на 2007 г. е 32.1%.
  • В сравнение с 2006 г. обаче той е по-малък със 7.5%.
  • Отрицателното салдо от стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти за четвъртото тримесечие е 2.3%. За 2007 г. обаче увеличението е със 7.3%.
Баланс на горивата
  • През 2007 г. предоставените количества минерални горива за двигатели с вътрешно горене (близо 2.6 млн. тона) са с около 18% повече в сравнение с 2002 г. Увеличението за автомобилния бензин е с 0.6%, за горивата за дизелови двигатели – с 29%, а за количества пропан-бутанови смеси – с 15%.

Съдържание
I . МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1. БВП и инвестиции
1.2. Пазар на труда
1.3. Инфлация
II . МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1. Основни макроикономически показатели
2.2. Брутен вътрешен продукт
2.3. Стокообмен
2.4. Безработица
2.5. Инфлация
2.6. Преки чуждестранни инвестиции
III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1. Производство
3.2. Външнотърговски стокообмен
3.3. Баланс на горивата
IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Четвърто тримесечие (Q4`2007)
4.2. Годишни данни (2007)
V . ВНОС И ИЗНОС
5.1. Външнотърговски баланс
5.1.1 Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.1.2 Годишни данни (2007)
5.2. Внос на минерални горива за двигатели с вътрешно горене
5.2.1 Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.2.2 Годишни данни (2002-2007)
5.3. Износ на минерални горива за двигатели с вътрешно горене
5.3.1 Четвърто тримесечие (Q4`2007)
5.3.2 Годишни данни (2002-2007)
5.4. Регионални пазари
5.4.1 Внос
5.4.2 Износ
VI . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1. Баланси
6.2. Цени на внесените минерални горива
6.3. Цени на изнесените минерални горива
6.4. Цени на краен потребител
6.5. Цени на международните пазари
VII . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
7.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти”
7.3. Водещи предприятия от сектора
7.3.1 Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.3.2 Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.4. Сертифицирани фирми
7.5. Членове на GS1
7.6. Публични дружества от Сектора
7.6.1 Топливо АД София (TOPL) (Неофициален пазар сегмент A)
7.6.2 Петрол АД (PET) (Официален Пазар сегмент C)
7.6.3 Петрол АД (BPET) (Официален Пазар корпоративни облигации)
7.6.4 Източна газова компания АД (BPET) (Неофициален пазар облигации)
VIII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
9.2. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.3. Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
9.4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация nа нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
9.5. Закон за подземните богатства
X . ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1