Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2020

Основни тенденции

Производство

  • През третото тримесечие на 2020 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) намалява спрямо същия период на 2019 г. Произведените количества са по-малки на годишна база с 30.8%. В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. произведените в България количества са по-големи с 16.9%.
  • През деветмесечието на 2020 г. произведените горива се свиват с 23% на годишна база.

Външна търговия

  • През третото тримесечие на 2020 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България нараства на годишна база с 8.1% в количествено изражение. От началото на годината до края на септември вносът нараства с 11.3% спрямо същия деветмесечен период на 2019 г.
  • През третото тримесечие се наблюдава голямо намаление при износа на минерални горива от България. На годишна база намалението е 2 пъти, а спрямо второто тримесечие на 2020 г. намалението е 19.1%.

Баланси

  • Разчетите за третото тримесечие на 2020 г. показват, че предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар в България са с 8.1% по-малко на годишна база. За деветмесечието предоставените количества са със 7.8% по-малко на годишна база.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2020)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2020)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Трето тримесечие
5.1.2.    Деветмесечие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД София
6.4.2.    Петрол АД - Ловеч
6.4.3.    Източна газова компания ЕАД
6.4.4.    Мотобул ЕАД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
550.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1