Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2012

Основни тенденции
Производство
  • Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) продължи да намалява - на годишна база е по-малко с 16.3%.
Външна търговия
  • Външнотърговският стокообмен с минерални горива, масла и подобни продукти нарасна с 4% на годишна база. Прирастът е основно от вноса, който е по-голям със 150 млн. EUR или с 12.4%.
  • Продължи да расте и вносът на минерални горива за ДВГ - на годишна база прирастът е 10%.
  • Износът продължи да намалява - на годишна база той е по-малък 33.2%.
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2012 г. показват, че предоставените количества минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене за продажби на вътрешния пазар на годишна база са повече с  9.1%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
IV .    ВНОС-ИЗНОС

4.1.    Внос
4.2.    Износ
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Внос
4.3.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – София
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1