Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2009 г. произведените минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ), спрямо същия период на 2008 г. са с 0.8% по-малко.
Външна търговия
  • През първото тримесечие на 2009 г. намалението на вноса на минерални горива за ДВГ е със 7.5%.
  • Реализираният износ, в сравнение със същия период на  2008 г., е по-малък с 38.3%.
  • През първото тримесечие на 2009 г. има голямо намаление (близо 31%) на стокообмена с минерални горива, масла и подобни продукти.  
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2009 г. показват, че предоставените количества минерални горива за автомобили и други двигатели с вътрешно горене за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 42%. Увеличението идва основно от големия спад през първите три месеца на 2008 г.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Внос
4.2.    Износ
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Внос
4.3.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Членове на GS1
6.3.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – София
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1