Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство през Q1 2005 г.
  • През първото тримесечие на 2005 г. отново е постигнат висок темп на увеличение на производството на минерални горива за автомобили.
  • Най-голям е прирастът на дизеловото гориво за двигатели.
Външнотърговски стокообмен през Q1 2005 г.
  • През тримесечието отново има увеличение на вноса и износа на минерални горива за автомобили.
  • Тенденцията на интензивното увеличение на вноса на минерални горива за автомобили продължи и през първото тримесечие на 2005 г.
  • Значително по-голям в сравнение с първото тримесечие на 2004 г.е износът на минерални горива за автомобили.
  • Въпреки значителното увеличение на износа търговското салдо от стокообмена е отрицателно и по-голямо в сравнение с първото тримесечие на 2004 г.
Баланси през Q1 2005 г.
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. предоставеното дизелово гориво за продажби на вътрешни пазар е с над 30%, а на пропан-бутановите смеси - с 8%. С около 16% са по-малко бензините.
Цените през Q1 2005
  • Средните цени на внесените бензини през първо тримесечие на 2005 г. са с 21.1% по-високи от същия период на предходната година. Най-голямо е увеличението за същия период при дизеловото гориво 53.7%.
  • Средните цени на изнесените бензини са с 37.7% по-високи от същия период на 2004 г., а при дизеловото гориво с 59%.
  • Средните потребителски цени към м. март 2005 г. са по-високи в сравнение със същия  период на 2004 г. с 24.13 % при дизеловите горива и с 14.3% при най-масовия Бензин А 95. При газ пропан-бутан – повишението е най-малко -  3.9%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство през Q1 2005 г.
1.2.    Външнотърговски стокообмен през Q1 2005 г.
1.3.    Баланси през Q1 2005 г.
1.4.    Цените през Q1 2005
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.3.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.2.    Цени на внесените горива
6.3.    Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари
VII .    ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.    Приложение 1 -Групиране на кодовете по Митническата тарифа при вноса и износа
VIII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1