Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията
  • Съществено е увеличението на продажбите, реализирани от предприятията в Сектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива”. През 2003 г. в сравнение с 2000 г. стойностният им обем е над 1,8 пъти по-голям.
  • Задлъжнялостта на предприятията в сектора през 2003 практически е близка до средната за всички нефинансови предприятия.
Производство през 2004 г.
  • През 2004 г. е прекъсната тенденцията на намаление на производството на минерални горива за автомобили.
Външнотърговски стокообмен през Q4`2004 г.
  • След значителното увеличение на вноса през 2003 г., през 2004 г. внесените количества (485 хил. тона) са със 69 хил. тона или с близо 13% по-малко.
  • През 2004 г. износът на минерални горива за автомобили отново е по-голям.
Баланс на горивата
  • В сравнение с предходната година, през 2004  предоставените количества за потребление в страната са с 5,4% по-малко.
  • За бензините ресурсът е с 2% по-малък, но в сравнение с 2001 г. той е с около близо 7% по-голям.
  • При дизелово гориво сравнение с 2003 г. предоставените количества за потребление в страната са с 5,4% по-малко.
  • За потребление в страната в сравнение с 2003 г. количеството на пропан-бутана е 2% по-малко. В сравнение с 2001 г. обаче прираста е 18%.
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически характеристики
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1 Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията
1.2.2 Производство през 2004 г.
1.2.3 Външнотърговски стокообмен през Q4`2004 г.
1.2.4 Баланс на горивата
II . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Членове на EAN
2.5. Класация на предприятия от Сектора
2.6. Публични дружества от Сектора
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

4.1. Българско законодателство
4.1.1 Трудово и осигурително законодателство
4.1.2 Данъчно облагане
4.1.3 Концесии и обществени поръчки
4.1.4 Безопасност на труда
4.1.5 Опазване на околната среда
4.1.6 Задължителни резерви от горива
4.2. Законодателството на ЕС
4.3. Въпроси, отговори, мнения
V . ПРОИЗВОДСТВО
VI . ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА

6.1. Външнотърговски баланс
6.2. Внос
6.3. Износ
VII . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
7.1. Баланси
7.1.1 Бензини
7.1.2 Дизелово гориво
7.1.3 Пропан-бутан
7.2. Цени на внесените горива
7.3. Цени на изнесените минерални горива
7.4. Цени на краен потребител
7.5. Цени на международните пазари
VIII . ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1. Приложение 1 - Групиране на кодовете по Митническата тарифа при вноса и износа
8.2. Приложение 2 - Водещи страни - вносители на суров петрол през 2003
8.3. Приложение 3 - Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
8.4. Приложение 4 - Полезни връзки
IX . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1