Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2019

Основни тенденции

Производство

  • През четвъртото тримесечие на 2019 г. има намаление в производството на годишна база, след увеличението през Q4’2018. Спрямо същия период на 2018 г. спадът е с 3.2%, а в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. почти няма промяна в произведените количества.
  • Производството през 2019 г. достигна най-високата си стойност за разглеждания период. За цялата година има увеличение с 22.8%% на годишна база и с 24.6% спрямо началото на наблюдавания 5-годишен период.

Външна търговия

  • Стокообменът на България с минерални горива намаля в стойностно изражение на годишна база през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на предходната година с 11.7%. Стокообменът за цялата 2019 г. също достигна най-високата си стойност за наблюдавания 5-годишен период като в сравнение с 2018 г. той е по-голям с 22.6%. Увеличението се дължи основно на стойността на износа – ръст с 33.6%, докато вносът се увеличава с 1.6%. В резултат, положителното салдо нараства с 68.3%.
  • През четвъртото тримесечие на 2019 г. вносът на минерални горива в количествено изражение намалява на годишна база с 9.8%. Данните за цялата 2019 г. показват прираст с 6.7%.
  • През последните три месеца на 2019 г. има спад в износа на годишна база с 4.1%. За цялата година, обаче, има увеличение с 40.8% спрямо предходната 2018 г.

Баланси

  • Разчетите за четвъртото тримесечие на 2019 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 1.4%, а за цялата 2019 г. прирастът с 2.9% на годишна база.
Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.    Четвърто тримесечие
2.2.    Годишни данни
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Баланси
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие
4.2.    Годишни данни
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие
5.1.2.    Годишни данни
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие
5.2.2.    Годишни данни
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие
5.3.2.    Годишни данни
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.1.1.    Четвърто тримесечие
6.1.2.    Годишни данни
6.2.    Средни цени
6.2.1.    Внос
6.2.2.    Износ
6.3.    Цени на краен потребител
6.4.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.4.    Водещи предприятия от сектора
7.4.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.4.2.    Водещи предприятия по печалба
7.4.3.    Водещи предприятия по ДМА
7.5.    Сертифицирани фирми
7.6.    Членове на GS1
7.7.    Публични дружества от Сектора
7.7.1.    Топливо АД София
7.7.2.    Петрол АД - Ловеч
7.7.3.    Източна газова компания ЕАД
7.7.4.    Мотобул ЕАД
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за държавните резерви и военновременните запаси
9.3.    Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
9.4.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.5.    Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
9.6.    Закон за данък върху добавената стойност
9.7.    Закон за енергията от възобновяеми източници
9.8.    Закон за опазване на околната среда
9.9.    Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
9.10.    Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.11.    Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
9.12.    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
9.13.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
9.14.    Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО
9.15.    Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива
9.16.    Регламент (ЕО) № 715/2009 на Eвропейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1