Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2019

Основни тенденции

Производство

  • През първото тримесечие на 2019 г. производството на минерални горива за ДВГ в България силно нараства на годишна база с 49.4%.

Външна търговия

  • Стокообменът с минерални горива в стойностно изражение отбелязва възстановяване, като увеличението на годишна база е с 96.3%. Салдото от международната търговия на България с минерални горива през Q1’2019 е положително, за разлика от година по-рано.
  • Вносът на минерални горива за ДВГ намалява с 5.7% през първото тримесечие на 2019 г., докато при износа има значително увеличение - с 3.6 пъти на годишна база.

Баланси

  • Експортната ориентация на производството е много ясно изразена. Голямото увеличение на производството е довело до голям ръст на износа, докато внесените количества намаляват, както и количествата горива предоставени на вътрешния пазар. Разчетите за първото тримесечие на 2019 г. показват, че има спад на годишна база с 18%.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати, доходи и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Внос
4.2.    Износ
4.3.    Регионални пазари
4.3.1.    Внос
4.3.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.2.    Средни цени
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – Ловеч
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1